✯ Klementowice – obozowisko paleolityczne

              

 

Informacje o projekcie

Nazwa zadania: Klementowice – obozowisko na wschodnich peryferiach magdaleńskiego kręgu kulturowego
Źródło finansowania: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program: Dziedzictwo kulturowe; Ochrona zabytków archeologicznych
Rodzaj zadania: Opracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach tych badań zabytków
Numer zadania: 2498/13/FPK/NID
Kwota: 145 300,00 zł
Okres realizacji: 2013-2014 (zrealizowany) 
Realizacja zadania: mgr Tadeusz Wiśniewski

Strona internetowa projektu: www.klementowice.umcs.pl

Słowa klucze: Wyżyna Lubelska, Płaskowyż Nałęczowski, późny paleolit, kultura magdaleńska, obozowisko paleolityczne

Celem projektu było opracowanie oraz publikacja naukowa materiałów zabytkowych odkrytych na stanowisku nr 20 w Klementowicach (w ewidencji WUOZ – Kolonia Klementowice; AZP 75-77/108), gm. Kurów, pow. puławski, woj. lubelskie. Na potrzeby opracowania zaplanowano wykonanie szerokiego spektrum analiz w oparciu o metody archeologiczne i przyrodnicze. Projekt zakładał również upowszechnianie i popularyzację wyników badań.

Badania archeologiczne na stanowisku prowadzone były w latach 1981-1982 i 2007-2011. Podczas wykopalisk odkryto liczne zabytki krzemienne, kamienne, kości upolowanych zwierząt, barwniki mineralne, a także pobrano liczne próby do badań specjalistycznych. Badania ujawniły istnienie obozowiska założonego przez ludność tzw. kultury magdaleńskiej, która penetrowała tereny Płaskowyżu Nałęczowskiego u schyłku epoki lodowej (około 15 tysięcy lat temu). Jest to aktualnie najdalej na północny-wschód wysunięty punkt osadnictwa tej ludności w Europie.

Efektem finalnym projektu jest publikacja monografii stanowiska pt. Klementowice. A Magdalenian site in eastern Poland, pod redakcją Tadeusza Wiśniewskiego, wydanej w językach angielskim i polskim.

 Tekst i zdjęcia: Tadeusz Wiśniewski