POSTERY XXXVI LUBELSKIEJ KONFERENCJI ARCHEOLOGICZNE

Lista Autorów posterów (postery publikowane poniżej):

01 - Маріанна Ласінська (Миколаїв): Пам’ятки первісної археології регіону Нижнього Побужжя в дослідженнях науковців другої половини ХХ – початку ХХІ століття

02 - DmytroKiosak (Odesa), ZhannaMatviishyna (Kyiv): ThesoilsoftheearlyfarmersinthemiddleSouthernBuhvalley

03 - Камилла Калинина, Елена Старкова (Санкт-Петербург): Исследование органических остатков на керамике с поселения трипольской культуры Берново-Лука

04 - Piotr Mączyński, Anna Zakościelna (Lublin): Nowe spojrzenie na instrumentarium krzemienne odkryte w grobie nr 2/1987 na cmentarzysku kultury lubelsko-wołyńskiej w Gródku, stan. 1C

05 - Marek Florek (Lublin): Grób zbiorowy ludności kultury trzcinieckiej ze Słupczy, pow. Sandomierz, woj. świętokrzyskie

06 - Jacek Górski, Mikołaj Orzechowski (Kraków), Halina Taras (Lublin): Badania weryfikacyjne w Guciowie, stan. 6, pow. zamojski

07 - Wojciech Rajpold (Rzeszów): Modele matematyczne w archeologii

08* - Krzysztof Żurek, Tomasz Kalicki (Kielce), Adam Wawrusiewicz, Aleksander Piasecki (Białystok), Jakub Niebieszczański (Poznań): Wyniki prospekcji geofizycznej obiektów typu „Valley Forts” w międzyrzeczu Biebrzy i Narwii

09 - Леонід Смирнов, Олександра Апуневич (Миколаїв): Результати охоронних досліджень 2020 року на території Баштанського району (Кашперо-Миколаївська сільська рада)

10 - Анатолій Кушнір (Київ): Результати палеоґрунтознавчих досліджень археологічних об’єктів скіфського часу в межах Більського городища (Україна) у 2018–2019 рр.

11 - Олександр Смирнов, Олександра Апуневич (Миколаїв): Сакральний комплекс античного поселення на о. Березань

12 - Денис Бондаренко (Парутине/Миколаїв): Дослідження зольника № 2 античного святилища Вікторівка-І

13 - Anzhelika Kolesnychenko (Kyiv): Import of core-formed glass vessels in the Northern Pontic region: dynamics of distribution and spatial patterns

14 - David Camporeale (Castelvetrano), Marcin Piotrowski, Patrycja Piotrowska (Lublin): Poszukiwanie teatru na terenie starożytnego miasta Selinunt na Sycylii. Czy się uda?

15 - Luca Donnini, Massimiliano Gasperini (Terni), Marcin Piotrowski, Patrycja Piotrowska (Lublin): Carsulae w Umbrii. Dawne i najnowsze badania archeologiczne ze szczególnym uwzględnieniem obszaru forum

16 - Marcin Piotrowski, Patrycja Piotrowska (Lublin): Nieinwazyjne badania archeologiczne na stanowisku 2 w Żelaznej Nowej, w powiecie kozienickim, województwie mazowieckim w latach 2018–2019

17 - Barbara Niezabitowska-Wiśniewska (Lublin): Bliskowice, stanowisko 21, pow. kraśnicki – zniszczone cmentarzysko (?) kultury przeworskiej

18 - Barbara Niezabitowska-Wiśniewska (Lublin): Czego jeszcze nie wiemy o stanowisku numer 3 w Ulowie, pow. tomaszowski? Wyniki badań przeprowadzonych w 2019 r.

19 - Giuseppe Romagnoli (Viterbo), Marcin Piotrowski, Patrycja Piotrowska (Lublin), Daniel Gazda (Warszawa): Rozpoczęcie wielkopowierzchniowych badań archeologicznych w Ferento, w gminie Viterbo, w regionie Lacjum, w oparciu o metody geofizyczne i teledetekcyjne w 2021 r.

20 - Laura Biasin, Massimiliano Francescutto, Simonetta Minguzzi (Udine), Patrycja Piotrowska, Marcin Piotrowski (Lublin): Przydatność metod geofizycznych w archeologii. Udana próba wyznaczenia granicy nekropoli z okresu longobardzkiego w Tramonti di Sotto (Włochy, Friuli-Wenecja Julijska, prow. Pordenone) (2017–2019)

21 - Łukasz Miechowicz (Warszawa): Unikatowe wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe w Lipsku-Polesiu, gm. Zamość. Opracowanie i monografia

22 - Marcin Piotrowski, Patrycja Piotrowska (Lublin): Zobaczyć niewidoczne. Grodzisko w Machnowie Starym, w powiecie tomaszowskim, w świetle teledetekcji archeologicznej w latach 2018–2021

23 - Katarzyna Cywa, Agnieszka Wacnik (Kraków): Rodzaje, źródła pochodzenia i sposób użytkowania surowców drzewnych w średniowiecznym Dawidgródku nad Horyniem (Polesie, południowo-zachodnia Białoruś)

24 - Marcin Piotrowski (Lublin): Badania archeologiczne w obrębie posesji przy ul. Tadeusza Kościuszki 26 w Kraśniku, w roku 2020

25 - Marta Stasiak-Cyran (Lublin): Relikty średniowiecznej drewnianej zabudowy wzgórza zamkowego w Lublinie – badania interdyscyplinarne i konserwacja. Podsumowanie projektu z lat 2019–2020

26 - Dominik Kacper Płaza (Łódź), Piotr Werens (Sandomierz), Joanna Wicha, Rafał Brzejszczek, Piotr Papiernik, Piotr Chabrzyk (Łódź), Wojciech Rudziejewski-Rudziewicz (Annopol), Magdalena Bis (Warszawa): Wyniki nieinwazyjnych, ratowniczych badań archeologicznych na stanowisku nr 15 w Garbowie Nowym, pow. Sandomierz

27 - Світлана Біляєва (Kиїв): Польський слід в торгівлі Північного Причорномор’я XV–XVII ст. (за матеріалами археологічних досліджень)

28 - Moreno Baccichet (Ferrara), Laura Biasin, Massimiliano Francescutto, Simonetta Minguzzi (Udine), Patrycja Piotrowska, Marcin Piotrowski (Lublin): Poszukiwanie zamku. Badania archeologiczne w Tramonti di Sopra (Włochy, Friuli-Wenecja Julijska, prow. Pordenone) (2017–2019)

29 - Marcin Piotrowski, Wiesław M. Pawłowski (Lublin), Daniel Gazda (Warszawa), Marcin Gnypek (Lublin): Badania rozpoznawcze zamczyska w Horodle, w powiecie hrubieszowskim w latach 2019–2021

30 - Marcin Piotrowski, Patrycja Piotrowska (Lublin), Dominik Szulc (Warszawa): Kraśnik (dawna Suchynia). Inwentaryzacja pieca do wypału cegieł z przełomu XV i XVI w.

31 - Marcin Piotrowski (Lublin): Badania archeologiczne zamczyska w Lipsku, w gminie Narol, w województwie podkarpackim, w roku 2020 (dwie plansze: cz. 1 i cz. 2)

32 - Hubert Mącik (Rzeszów), Marcin Piotrowski, Patrycja Piotrowska (Lublin), Dominik Szulc (Warszawa): Biała Poduchowna, gm. Janów Lubelski. Archeologiczno-historyczne badania w 2020 r. w miejscu dawnego założenia kościelnego z cmentarzem (dwie plansze: cz. 1 i cz. 2)

33 - Marcin Piotrowski, Wiesław M. Pawłowski (Lublin), Dominik Szulc (Warszawa): Archeologiczne badania georadarowe oraz odwierty na rynku w Kraśniku w 2019 r.

34 - Patrycja Piotrowska, Marcin Piotrowski (Lublin): Badania archeologiczne przy kościele św. Mikołaja i św. Małgorzaty w Świeciechowie Poduchownym, w powiecie kraśnickim, województwie lubelskim (2018–2020)

 * poster nie został przesłany, ale dane na temat badań są publikowane w streszczeniach referatów. 

 

 

 oprac. Sylwester Sadowski