✯ Osada kultury przeworskiej w Sobieszynie

         

 

 

 

Informacje o projekcie

Nazwa zadania: Interwencyjne badania ratownicze na osadzie kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego i wczesnego okresu rzymskiego w Sobieszynie, stan. 14., gm. Ułęż, pow. Ryki, woj. lubelskie
Źródło finansowania: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program: Dziedzictwo kulturowe; priorytet 4: Ochrona zabytków archeologicznych
Rodzaj zadania: przeprowadzenie interwencyjnych ratowniczych badań wykopaliskowych, łącznie z opracowaniem ich wyników, oraz wykonaniem niezbędnych analiz fizykochemicznych, jak również  rekonstrukcja i zakonserwowanie pozyskanych zabytków.
Numer zadania: 11220/08/FPK/KOBIDZ
Kwota: 30.350,00 zł
Okres realizacji: 2008-2009 (zrealizowany)
Realizacja zadania: dr Piotr Łuczkiewicz

Słowa klucze: osada, kultura przeworska, „prowincja nadwieprzańska”

Celem projektu było przeprowadzenie interwencyjnych ratowniczych badań wykopaliskowych oraz opracowanie naukowe materiałów zabytkowych odkrytych na stanowisku 14 w Sobieszynie, gm. Ułęż, pow. Ryki, woj. lubelskie – osadzie kultury przeworskiej, datowanej od fazy A2 młodszego okresu przedrzymskiego po fazę  B2/C1 – C1a okresu rzymskiego. Prace wykopaliskowe, przeprowadzone w 2008 r. w strefie zagrożonej wyłączeniem na wiele lat z możliwości prowadzenia badań, uzupełnione były o zdjęcia lotnicze stanowiska oraz analizy paleobotaniczne, fosforowe i geomagnetyczne. Pozyskane zabytki poddane zostały analizom archeozoologicznym i metalograficznym, jak również zabiegom konserwacyjnym. Projekt zakładał również upowszechnianie i popularyzację wyników badań.

W trakcie prac w ramach projektu na przebadanej powierzchni 4 arów odkryto liczne zabytki ceramiczne, kości zwierzęce oraz 6 obiektów nieruchomych, w tym m. in. znakomicie zachowany piec wapienniczy. Badania fosforowe oraz szczegółowa planigrafia występowania zabytków na powierzchni pozwoliły uściślić wielkość osady na niej więcej 3,5 ha. Stanowisko w Sobieszynie, bądące jedną z najlepiej przebadanych osad kultury przeworskiej na Lubelszczyźnie, ma kluczowe znaczenie dla rekonstrukcji stosunków osadniczych w tym regionie.

Tekst i zdjęcia: Piotr Łuczkiewicz.