Szkoła Doktorska

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych została utworzona zarządzeniem Nr 20 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2019 roku.

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych zapewnia kształcenie doktorantów w zakresie tworzących ją ośmiu dyscyplinach: archeologii, filozofii, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii, sztuk muzycznych i sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki zgodnie ze standardami współczesnej humanistyki. W jej programie kształcenia, odpowiadającemu 8. poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej, położono nacisk na uzyskanie przez doktorantów wysokich kompetencji badawczych, pozwalających na samodzielne prowadzenie badań naukowych, formułowanie problemów badawczych, stosowanie nowoczesnych technik i narzędzi w procesie badawczym, komunikowanie się w międzynarodowym i krajowym środowisku naukowym. Szkoła wyposaża doktorantów w umiejętności, które pozwolą na skuteczną realizację indywidualnego projektu badawczego pod opieką promotora. Oprócz uzyskania przez doktorantów wysokich kompetencji badawczych i znaczącej samodzielności naukowej, Szkoła zapewnia uzyskanie dodatkowych kwalifikacji istotnych dla badacza, odpowiadających wymogom pracy poza środowiskiem naukowym oraz współpracę z otoczeniem społecznym. 

zob. https://www.umcs.pl/pl/dyscypliny,16888.htm 

Archeologia zajmuje się głównie najstarszym okresem dziejów ludzkich; czyni to w oparciu o wieloaspektową analizę i interpretację wytworów materialnych (zabytków) i reliktów kultury duchowej. Coraz częściej sięga jednak aż do czasów współczesnych (np. tzw. archeologia pól bitewnych, archeologia pamięci). Archeologia ma immanentnie interdyscyplinarny charakter, posiłkując się wynikami badań z dziedzin nauk ścisłych (chemii, fizyki), biologicznych (np. antropologii), geograficznych, historycznych oraz społecznych (np. socjologii, antropologii kulturowej), co pozwala na jak najszersze poznanie przeszłości, nie tylko w kontekście materialnych pozostałości działalności człowieka, ale również wzajemnych interakcji człowiek - środowisko.

Szkoła Doktorska w dyscyplinie archeologia rozpoczęła działalność w roku akademickim 2021/2022. Kształcenie podjęło trzech kandydatów, których sylwetki prezentujemy w zakładkach osobowych.