✯ Kompleks stanowisk w miejscowości Hrebenne, powiat hrubieszowski

 

 

 

 

 „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

 

 

 

 

 

Nazwa zadania: Kompleks stanowisk w miejscowości Hrebenne, powiat hrubieszowski
Źródło finansowania: Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa
Program: program rządowy „Ochrona zabytków archeologicznych”
Kwota dofinansowania zadania: 90 700 zł
Całkowita wartość zadania: 118 700 zł
Rodzaj zadania: opracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań archeologicznych
Numer zadania: 02560/23/FPK/NID
Okres realizacji: 01.04.2023 - 31.12.2024
Realizacja zadania / Kierownik projektu: mgr Anna Hyrchała
Współorganizatorzy w realizacji zadania: Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

Słowa klucze: Lubelszczyzna, Grzęda Horodelska, Hrebenne, stanowiska wielokulturowe, monografia

Strona projektu: w budowie

Opis projektu: Celem projektu jest opracowanie i publikacja wyników badań z kompleksu wielokulturowych stanowisk nr 10, 24, 31 i 34 w miejscowości Hrebenne w powiecie hrubieszowskim, woj. lubelskie, prowadzonych w latach 1991, 1992, 1997-1999. Z kompleksu stanowisk pozyskano w głównej mierze materiały grobowe kultury strzyżowskiej, a także materiały związane z kulturą mierzanowicką i kulturą łużycką. Ciągle nierozstrzygnięta pozostaje przynależność kulturowa części grobów bez wyposażenia z cmentarzyska w Hebennem stan. 31. Określenie ich przynależności do wczesnego okresu epoki brązu lub wczesnego średniowiecza będzie możliwe przy zastosowaniu datowania radiowęglowego. Opracowanie materiałów kostnych, analizy typologiczno-stylistyczne zabytków z cmentarzysk w Hrebennem, datowanie radiowęglowe oraz analizy archeozoologiczne, mogą stanowić przyczynek do uzupełnienia dotychczasowych poglądów na temat sytuacji chronologiczno-kulturowej w epoce brązu. Efektem projektu będzie dwujęzyczna (polsko-angielska) monografia.