✯ Kopiec 4 i 8, Kosin 10 – stanowiska osadniczo-pracowniane kultury łużyckiej

                  

                      

Informacje o projekcie 

Nazwa zadania: Kopiec 4 i 8, Kosin 10 – pracownie kultury łużyckiej na terenie wychodni krzemieni turońskich w Antyklinie Rachowa
Źródło finansowania: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Program:
Ochrona zabytków archeologicznych
Rodzaj zadania: Opracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach tych badań zabytków
Numer zadania: 3356/18/FPK/NID
Wartość projektu: 103 600,00 PLN
Okres realizacji: 2018-2019 (zrealizowany)
Realizacja zadania: dr hab. Anna Zakościelna

Strona internetowa projektu: http://kosin.umcs.lublin.pl/

Publikacja z realizacji projektu "KOSIN 10, KOPIEC 4 i 8 – stanowiska osadniczo-pracowniane tarnobrzeskiej kultury łużyckiej na terenie wychodni krzemieni świeciechowskiego oraz gościeradowskiego" pod redakcją Anny Zakościelnej do pobrania:
https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0129/150235-monografia-kosin-10-kopiec-4-i-8-na-plyte-compressed.pdf 

Słowa kluczowe: Antyklina Rachowa, surowce turońskie, krzemieniarstwo schyłkowe, kultura łużycka, epoka brązu i wczesna epoka żelaza

Systematyczne badania Archeologicznego Zdjęcia Polski, przeprowadzone w latach 80. XX w. na terenie Antykliny Rachowa, przyniosły odkrycie kilkudziesięciu stanowisk o charakterze osadniczo-pracownianym łączonych z kulturą łużycką, z których trzy – Kopiec, stan. 4 i 8 (AZP 84-74/103; 84-74/126), Kosin, stan 10 (AZP 86-75/140), gm. Annopol – zostały poddane rozpoznawczym badaniom wykopaliskowym. Wyniki tych badań i pozyskane materiały stanowią bazę źródłową projektu, którego celem jest pełne, interdyscyplinarne opracowanie materiałów archeologicznych z wymienionych wyżej stanowisk, położonych na terenie oraz w sąsiedztwie złóż krzemieni szarych turońskich – świeciechowskiego i gościeradowskiego. Wielkie ilości materiałów krzemiennych pozyskane w trakcie badań wskazują, iż dla ludności późnej kultury łużyckiej w prowincji wschodniej, skały krzemionkowe były nadal podstawowym surowcem do produkcji narzędzi, a rejon wychodni krzemieni turońskich był nie mniej intensywnie eksploatowany niż eneolicie.

Dla realizacji zadania stworzono zespół specjalistów dysponujący odpowiednim zapleczem naukowych i technicznym. Efektem planowanych badań będzie monograficzne opracowanie niezwykle ważne dla problematyki tzw. późnego krzemieniarstwa pradziejowego oraz popularyzacja wyników badań i idei ochrony dziedzictwa kulturowego.

Tekst: Anna Zakościelna; zdjęcia: A. Zakościelna (1), Tadeusz Wiśniewski (2, 3).