✯ Dubeczno, stan. 1. Materiały z badań archeologicznych w latach 1986-1987

                       

Informacje o projekcie

Nazwa zadania: Dubeczno, stan. 1 (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie). Materiały z badań archeologicznych w latach 1986-1987
Źródło finansowania: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Program: Ochrona zabytków archeologicznych
Rodzaj zadania: Opracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach tych badań zabytków
Numer zadania: 3354/18/ FPK/NID
Kwota: 80 850,00 zł
Okres realizacji: 2018-2019 (zakończony)
Realizacja zadania: dr hab. Halina Taras

Strona internetowa projektu: www.dubeczno.umcs.pl

Słowa klucze: Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, kurhan kultury trzcinieckiej, epoka brązu, osada kultury pucharów lejkowatych, epoka kamienia

Stanowisko 1 w Dubecznie, gm. Hańsk, woj. lubelskie, położone we wschodniej części Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, odkryte zostało podczas badań powierzchniowych zrealizowanych w roku 1985 (AZP 74-90/14). W latach 1986-1987 przeprowadzono tam prace rozpoznawczo-ratownicze, które wykazały obecność rozoranego kurhanu kultury trzcinieckiej z epoki brązu oraz osadnictwa z epoki kamienia (mezolit, neolit – osada kultury pucharów lejkowatych).

Głównym celem projektu jest kompleksowe opracowanie i publikacja pozyskanych materiałów zabytkowych. Oprócz archeologicznej analizy źródeł (warstw, obiektów i zabytków ruchomych), wykonane zostaną specjalistyczne badania laboratoryjne wydzielonych artefaktów krzemiennych (traseologia) w celu funkcjonalnego rozpoznania narzędzi, a także ceramicznych – próba uzyskania informacji odnośnie do sposobów użytkowania określonych form naczyniowych. Przewidziane jest również opracowanie materiałów z badań powierzchniowych AZP z okolic Dubeczna oraz rekonstrukcja holoceńskich warunków środowiskowych w skali mikroregionalnej.

Drugim celem projektu jest upowszechnienie wyników badań i popularyzacja dziedzictwa archeologicznego. Służyć temu będzie publikacja monografii stanowiska oraz folderu popularnonaukowego.

Dla realizacji zadania powstał zespół badawczy, skupiający m.in. specjalistów z zakresu nauk humanistycznych i przyrodniczych oraz dokumentalistów.


Realizację Projektu zakończyła publikacja
"Dubeczno, stanowisko 1 (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie).
Materiały z badań archeologicznych w latach 1986-1987
", Lublin 2019,
wydana pod redakcją Haliny Taras. 
Publikacja jest dostępna w pdf