✯ Horodysko. Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza

               

 

Informacje o projekcie

Nazwa zadania: Horodysko. Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza (opracowanie materiałów z badań archeologicznych 2004-2005)
Źródło finansowania: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program: Dziedzictwo kulturowe; Ochrona zabytków archeologicznych
Rodzaj zadania: Opracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach tych badań zabytków
Numer zadania: 40874/13/A2
Kwota: 116 000 zł
Okres realizacji: 2014-2015 (zrealizowany)
Realizacja zadania: dr Tomasz Dzieńkowski

Słowa klucze: Horodysko, stanowisko wielokulturowe, cmentarzysko z wczesnej epoki brązu, osadnictwo neolityczne, z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego, wczesnego średniowiecza.

Cel projektu: opracowanie i publikacja materiałów zabytkowych z wielokulturowego stanowiska w Horodysku, gm. Leśniowice, woj. lubelskie.

Stanowisko w Horodysku (stan. 13, AZP 83-90/71 ) zostało przebadane wykopaliskowo w latach 2004-2005. Długotrwałe zasiedlenie tego miejsca datowane od neolitu po wczesne średniowiecze oraz unikatowe zabytki potwierdziły rangę dokonanych tu odkryć. Wyniki wykazały jego kluczowe znaczenie dla badań nad problematyką osadnictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego dla regionu lubelskiego oraz wschodniej Polski, zachodniej Ukrainy, czy północnych Niemiec. Ponieważ dotychczasowe rezultaty zmieniają zasadniczo obraz osadnictwa dla obszaru Lubelszczyzny, dlatego też baza źródłowa pozyskana w wyniku badań wykopaliskowych wymagała pełnego, merytorycznego opracowania i opublikowania. Dla realizacji tego celu stworzono interdyscyplinarny zespół badaczy dysponujący odpowiednim zapleczem naukowym i technicznym, którego nadrzędnym zadaniem było wprowadzenie tych danych do obiegu naukowego wraz z popularyzacją wyników badań i ochroną dziedzictwa kulturowego. Końcowym efektem była publikacja monografii stanowiska pt. „Horodysko. Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza”, Lublin 2016, pod redakcją Tomasza Dzieńkowskiego.

Tekst i zdjęcia: Tomasz Dzieńkowski.