✯ Czermno, stan. 2: podgrodzie - osada - gród? Problem archeologiczny i konserwatorski. Badania weryfikacyjne

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Nazwa zadania: Czermno, stan. 2: podgrodzie - osada - gród? Problem archeologiczny i konserwatorski. Badania weryfikacyjne
Źródło finansowania: Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa 
Program: „Ochrona zabytków archeologicznych”
Kwota dofinansowania zadania: 117 000 zł
Całkowita wartość zadania: 150 600 zł
Rodzaj zadania: Weryfikacja terenowa zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków
Numer zadania: 03113/22/FPK/NID
Okres realizacji: 03.01.2022-15.12.2023
Realizacja zadania / Kierownik projektu: dr Tomasz Dzieńkowski
Współorganizatorzy w realizacji zadania: Instytut Archeologii Uniwersytet Rzeszowski, Muzeum Narodowe w Lublinie, Gmina Tyszowce

Słowa klucze: wczesne średniowiecze, Grody Czerwieńskie, badania weryfikacyjne, podgrodzie

Strona projektu: https://www.umcs.pl/pl/czermno.htm 

Opis projektu: Stanowisko 2 w Czermnie (gm. Tyszowce, woj. lubelskie) wchodzi w skład wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego, którego gród (stan. 1) identyfikowany jest z historycznym Czerwieniem wzmiankowanym pod rokiem 981. Funkcja stanowiska określana jest jako podgrodzie, umocnione i zabudowane, ale też jako gród plemienny, czy osada o nie do końca czytelnym zasięgu. Niewielki zakres badań z lat. 70. i 80. XX w. oraz brak pełnej dokumentacji uniemożliwiają wyjaśnienie tych kwestii, podobnie jak ustalenie chronologii stanowiska. Problemem jest postępujące zniszczenie i rabowanie. Stanowisko 2 ma również niepewny status konserwatorski. W celu rozwiązania powyższych problemów naukowo-konserwatorskich zaplanowano cykl dwuletnich działań badawczych. Punktem wyjścia będą nieinwazyjne badania stanowiska zrealizowane za pomocą metody georadarowej oraz naloty dronem w celu uzyskania danych do NMT. Zarówno w 2022 i 2023 będą realizowane badania sondażowe, a pozyskane zabytki i próbki zostaną opracowane  i poddane datowaniom absolutnym.  

Cel projektu: Badania nieinwazyjne i sondażowe dostarczą ważnych argumentów naukowych pozwalających na określenie funkcji stanowiska, chronologii oraz jego zasięgu, niezbędnych do uregulowania konserwatorskiego statusu stanowiska.

 Widok grodziska i podgrodzia (stan. 2) - fot. K. Trela