✯ Robert Liebig - archeolog amator

               

 

Informacje o projekcie

Nazwa zadania: Robert Liebig archeolog amator z Wielkopolski – nowe „stare” źródła do pradziejów Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej
Źródło finansowania: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program: Dziedzictwo kulturowe; Ochrona zabytków archeologicznych
Rodzaj zadania: Opracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach tych badań zabytków
Numer zadania: 2132/16/FPK/NID
Kwota: 43228,00 zł
Okres realizacji: 2016 (zrealizowany)
Realizacja zadania: prof. dr hab. Andrzej Kokowski

Słowa klucze: Wielkopolska, Ziemia Lubuska, archiwalia, archeologiczne dziedzictwo kulturowe, muzeologia

Celem projektu była dwujęzyczna (polsko-niemiecka) publikacja materiałów archeologicznych z 33 stanowisk (389 zabytków), zebranych, wykopanych, zgromadzonych przez niemieckiego nauczyciela rysunków Roberta Liebiga. Jego postać i działalność znane są polskiej archeologii zaledwie ze wzmianek. Autor opracowania dotarł do części spuścizny pozostałej po nim, w której znalazły się katalogi zbiorów (rysunki, fotografie), opisy wykopalisk i badań powierzchniowych w absolutnej większości nieznanych.

Znakomita jakość dokumentacji, lokalizacja odkryć na szkicach powodują, że wartość naukowa opracowanego zbioru ma kapitalną wagę i znaczenie dla studiów nad pradziejami Wielkopolski. Są to cmentarzyska kultury łużyckiej i pomorskiej oraz interesujące materiały neolityczne i wczesnośredniowieczne. Z innych dokumentów wynikły szczegóły dotyczące pełnienia funkcji konserwatora zabytków i organizatora Muzeum Krajowego w Pile. Udało się również ustalić ogromny zakres aktywności terenowej Liebiga.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Kokowski.