Konferencja "Ziemie polskie i ich sąsiedzi w czasach pól popielnicowych"

Instytut Archeologii UMCS 
zaprasza na organizowaną w dniach 21-23 września 2022 r. 
konferencję naukową

Ziemie polskie i ich sąsiedzi w czasach pól popielnicowych

Miejscem obrad będzie Wydział Historii i Archeologii w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Organizatorami Konferencji są: dr Marcin Maciejewski, dr hab. Halina Taras i dr hab. Elżbieta M. Kłosińska. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać wypełniając załączony formularz na adres  pola.popielnicowe.2022@gmail.com do końca lutego 2022 roku. Aby ułatwić nam pracę prosimy przesyłać je w formacie .doc lub .docx (MS Word) lub w innym podobnym (np .odt - Open Office i Libre Office). Na tym etapie nie muszą one być podpisane. O wszystkich szczegółach technicznych będziemy informować w późniejszym terminie osoby, które wyrażą chęć udziału w konferencji.

Prosimy wpłacać opłatę konferencyjną za udział w sympozjum Ziemie polskie i ich sąsiedzi w czasach pól popielnicowych  na konto o numerze:

 
98 1140 1094 0000 2905 1600 1172
z dopiskiem "Pola popielnicowe"
W polu nazwy odbiorcy prosimy wpisać:
 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
 
Opłata konferencyjna wynosi 100 PLN. Zwolnieni są z niej: studenci, doktoranci, badacze niezależni i emeryci. Słowem wszyscy, którzy nie mogą rozliczyć takiej opłaty u swojego pracodawcy. W razie wątpliwości prosimy o kontakt.
 
***
 

Szanowne Badaczki, Szanowni Badacze,

Konferencja zorganizowana w 2017 roku we Wrocławiu wskazała, że badania nad późną epoką brązu i wczesną epoką żelaza rozwijają się intensywnie uwzględniając zróżnicowaną tematykę oraz szeroką gamę metod. Sympozjum to uwidoczniło również potrzebę spotkań naukowych integrujących środowisko, pozwalających na wymianę informacji i doświadczeń oraz dyskusje na tematy związane z tym fragmentem pradziejów Europy Środkowej.

W 2022 roku minie pięć lat od wrocławskiego sympozjum. W tym czasie powstało wiele opracowań naukowych, rozpoczęto – a czasem również zakończono – rozmaite projekty badawcze finansowane przez różne instytucje. Prace terenowe pozwoliły udokumentować nowe źródła, a coraz powszechniej wykorzystywane metody archeometryczne umożliwiły pozyskanie ważnych informacji na temat zabytków już znanych, a także odkrytych w ostatnich latach. Ukończone zostały dysertacje doktorskie, rozprawy magisterskie i prace licencjackie, adepci archeologii również rozpoczęli nowe prace badawcze na różnych poziomach studiów. Zatem jest co prezentować i o czym dyskutować. Mając to na uwadze chcielibyśmy zaprosić Państwa, tym razem do Lublina, na kolejną konferencję z cyklu Ziemie polskie i ich sąsiedzi w czasach pól popielnicowych, która odbędzie się we wrześniu 2022 roku.

Zapraszamy wszystkie archeolożki i archeologów zajmujących się na co dzień problematyką późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, rozumianej jako okres rozwoju łużyckich pól popielnicowych oraz taksonów w mniejszym lub większym stopniu związanych z tym fenomenem, zarówno tych wcześniejszych, jak i późniejszych. Zapraszamy również osoby nie skupione na rzeczonym okresie, które na ścieżkach swojej archeologicznej pracy pozyskały interesujące źródła z czasów pól popielnicowych. Zapraszamy badaczki i badaczy o ugruntowanej pozycji w świecie nauki, jak również osoby rozpoczynające swoją przygodę z archeologią, w tym studentki i studentów. Zapraszamy do prezentacji referatów, komunikatów i posterów. Zapraszamy głównie osoby prowadzące badania na terenach współczesnych ziem polskich ale z chęcią wysłuchamy również wystąpień skupionych na innych strefach Europy Środkowej. Chcielibyśmy aby konferencja miała klasyczną, stacjonarną formę, nie widzimy jednak przeszkód aby część referatów i komunikatów prezentowana była online.

Z wyrazami szacunku,
w imieniu Komitetu Organizacyjnego

Marcin Maciejewski

Komitet Naukowy Konferencji:
dr hab. Justyna Baron, prof. UWr
prof. dr hab. Wojciech Blajer
prof. dr hab. Sylwester Czopek
dr hab. Jacek Gackowski, prof. UMK
dr hab. Radosław Janiak, prof. UŁ
prof. dr hab. Maciej Kaczmarek

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Elżbieta M. Kłosińska, prof. UMCS

dr hab. Halina Taras, prof. UMCS

dr Marcin Maciejewski