Pozostałe

 • Wielbark Archaeological Field School. Projekt naukowo-dydaktyczny dotyczący badań na eponimicznym cmentarzysku kultury wielbarskiej w Malborku-Wielbarku, realizowany przez Humboldt-Universität zu Berlin; głównym partnerem w projekcie był Instytut Archeologii UMCS (projekt finansowany przez EU: GD Bildung und Kultur – Programm für lebenslanges Lernen/Erasmus IP; okres realizacji: 2012-2014)

 • Przetwórstwo, dystrybucja i cyrkulacja krzemieni turońskich prowincji świętokrzyskiej wśród najstarszych społeczności neolitu (2. poł. VI – 1 poł. V) tysiąclecia BC (NCN; okres realizacji 2012-2014).
  Poster >>>

 • Atlas insygniów litycznych. Ewidencja kamiennych i krzemiennych przedmiotów prestiżowych na obszarze Bałtycko-Pontyjskiego Międzymorza: Polska (wspólnie z Instytutem Prahistorii UAM Poznań; Instytutem Archeologii NANU Kijów; Instytutem Historii ANB Mińsk).

 • Schyłek neolitu w północnej części Wyżyny Lubelskiej (projekt NCN realizowany przez IAE PAN Kraków).

 • Pogranicze biokulturowe Zachodu i Wschodu Europy na styku epok neolitu/eneolitu i brązu; obszar zlewni Bałtyku jako strefa recepcji tradycji pontyjskich kultur wczesnobrązowych: 3200-1750 BC (projekt realizowany przez Instytut Prahistorii UAM w Poznaniu).

 • Archeologiczne przywracanie pamięci o wielkiej wojnie. Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury (1914-2014).

 • Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie) – chronologia i funkcja w świetle badań dawnych i weryfikacyjnych (grant realizowany 2013-2016 wspólnie z IAE PAN Kraków).

 • Atlas historyczny miast polskich, t. V. Małopolska, część 2 – Sandomierz (grant Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie). 

Inne:

 • Wewnętrzny projekt Zakładu Epok Kamienia IA UMCS: Studia nad wystepowaniem skał krzemiennych oraz ich kopalnictwem, przetwórstwem i dystrybucją na terenie Lubelszczyzny.
 • Międzywydziałowe badania dotyczące zmian środowiska przyrodniczego, np. wskutek gospodarki i działalności człowieka w pradziejach, realizowane z Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS (Zakład Geoekologii i Paleografii).
 • Pogranicze biokulturowe Zachodu i Wschodu Europy na styku epok neolitu/eneolitu i brązu; obszar zlewni Bałtyku jako strefa recepcji tradycji pontyjskich kultur wczesnobrązowych: 3200-1750 BC (grant NCN realizowany przez Instytut Prahistorii UAM w Poznaniu).