Anna Hyrchała

mgr Anna Hyrchała

Mgr Anna Hyrchała jest absolwentką Instytutu Archeologii UMCS. Tytuł magistra archeologii uzyskała w 2008 r. na podstawie pracy pt. "Mikroregion osadniczy kultury łużyckiej w rejonie Gródka w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza", napisanej pod kierunkiem dr hab., prof. UMCS Elżbiety M. Kłosińskiej. W tym samym roku podjęła pracę w Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, gdzie obecnie zajmuje stanowisko kustosza w Dziale Archeologicznym. Do początku pracy w muzeum realizuje program badawczy związany z wczesnym okresem epoki brązu, skupiając się obecnie na obrządku pogrzebowym kultury strzyżowskiej. W latach 2015-2019 była kierownikiem grantu Narodowego Centrum Nauki, pt. "Najmniej znany spośród najbardziej interesujących obrządek pogrzebowy kultury strzyżowskiej", realizowanym na UMCS w ramach konkursu Preludium 9 (grant nr 2015/17/N/HS3/02865). Jest autorką i współautorką 11 publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym.