✯ Ulów – archeologiczna perła Roztocza. Wielokulturowy zespół osadniczy w świetle wyników badań interdyscyplinarnych


  

 

 

 „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”


Nazwa zadania:
Ulów – archeologiczna perła Roztocza. Wielokulturowy zespół osadniczy w świetle wyników badań interdyscyplinarnych
Źródło finansowania: Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa
Program: program rządowy „Ochrona zabytków archeologicznych”
Kwota dofinansowania zadania: 245 000 zł
Całkowita wartość zadania: 333 210 zł
Rodzaj zadania: opracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań archeologicznych
Numer zadania: 03299/23/FPK/NID
Okres realizacji: 03.04.2023 - 31.12.2024 
Realizacja zadania / Kierownik projektu: dr hab. Barbara Niezabitowska-Wiśniewska, prof. UMCS
Współorganizatorzy w realizacji zadania: Muzeum Regionalne im. dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim; Nadleśnictwo Tomaszów; Urząd Gminy w Tomaszowie Lubelskim

Słowa klucze: Lubelszczyzna, Roztocze Środkowe, Ulów, wielokulturowy zespół osadniczy, badania interdyscyplinarne, monografia

Strona projektu: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555802434809

Opis projektu: Wieloletnie, kompleksowe i interdyscyplinarne badania w okolicach Ulowa na Roztoczu Środkowym przyczyniły się do odkrycia wielokulturowego zespołu osadniczego funkcjonującego od okresu paleolitu schyłkowego po XVII/XVIII w., obalając jednocześnie mit o Roztoczu jako białej plamie na mapie osadnictwa pradziejowego. Obecnie zespół ten tworzy 30 stanowisk archeologicznych, z których 16 w różnym stopniu rozpoznano wykopaliskowo, 4 w wyniku sondowań geologiczno-geomorfologicznych i badań powierzchniowych, 10 jedynie powierzchniowo. Olbrzymia ilość materiału źródłowego pozyskanego w trakcie badań w latach 2001–2019, ranga naukowa odkryć i tzw. kolekcji ulowskiej przekazanej do Muzeum Regionalnego im. dr. J. Petera w Tomaszowie Lubelskim przez detektorystów, liczba już przeprowadzonych analiz, 100 datowań radiowęglowych i przede wszystkim możliwość odtworzenia procesów osadniczych zachodzących w pradziejach i czasach nowożytnych w rejonie Ulowa oraz powiązania ich z przemianami środowiska, wymagają pełnego, monograficznego opracowania. Stąd też projekt zakłada przygotowanie i wydanie trzytomowej publikacji wyników wszystkich badań i już wykonanych analiz, uzupełnionych o wyniki analiz przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu.