Konkurs Grantowy Władz Rektorskich na rok 2023

Władze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ogłaszają Konkurs Grantowy Władz Rektorskich dla organizacji studenckich/doktoranckich - edycja na rok 2023.

Władze Rektorskie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przeznaczają pulę 50,000 zł na realizację projektów/wydarzeń o charakterze m.in. naukowym, edukacyjnym, kulturalnym, artystycznym oraz sportowym, organizowanych przez koła naukowe i organizacje studenckie/doktoranckie zarejestrowane przy UMCS. Organizacje mogą składać wnioski o dofinansowanie dotyczące w szczególności: prowadzonych badań naukowych i organizacji/udziału w konferencjach naukowych, a także szkoleń, warsztatów, debat, konkursów, zawodów i wystaw.

Zarządzeniem JM Rektora Nr 102/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. został wprowadzony nowy Regulamin Konkursu Grantowego Władz Rektorskich. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią i przygotowanie wniosków grantowych zgodnie z aktualnie obowiązującym wzorem wniosku o dofinansowanie stanowiącym  załącznik nr 1  do niniejszego Regulaminu. Integralną częścią wniosku jest kosztorys projektu stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Wnioski złożone na innych wzorach nie będą rozpatrywane.

Termin składania wniosków:

do 14 grudnia 2022 r.

Forma i miejsce składania wniosków:

Wnioski grantowe na rok 2023, zawierające wszystkie wymagane podpisy, powinny być złożone wraz z kosztorysem, w 2 wersjach:

1) oryginał wniosku w wersji papierowej - należy przesłać Pocztą Polską bądź za pośrednictwem Kancelarii UMCS* z dopiskiem "Grant Rektora 2023" na adres:

Biuro Spraw Studenckich – Patrycja Pałczyńska
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
DS. „Helios”, ul. Czwartaków 13, pok. 8
20-036 Lublin

2) skan oryginału wniosku- należy wysłać mailowo na adres: organizacje@mail.umcs.pl

Szczegółowe informacje (wraz ze wszystkimi załącznikami) można znaleźć na stronie: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,3759,konkurs-grantowy-wladz-rektorskich-na-rok-2023,124458.chtm#page-1 

    Aktualności

    Data dodania
    28 listopada 2022