Rozwiązywanie problemów i konfliktów

Rozpatrywanie skarg i wniosków studentów: procedura

§ Sposób rozstrzygania sytuacji konfliktowych dotyczących zastrzeżeń zgłaszanych przez studentów co do bezstronności nauczyciela akademickiego lub sposobu przeprowadzenia egzaminu należy do Prodziekana ds. studenckich (zob. Regulamin studiów).

§ Studentowi przysługuje prawo odwołania od decyzji Dziekana skierowane do Rektora (zob. Regulamin studiów).

§ Ochrona praw i interesów studentów Wydziału należy do kompetencji Wydziałowej Rady Samorządu Studentów oraz starostów roku.

§ Skargi i wnioski studenci powinni kierować do Prodziekana ds. studenckich na piśmie indywidualnie, grupowo albo za pośrednictwem przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów lub starosty roku albo opiekuna roku / opiekuna pracy magisterskiej.

§ Warunkiem przyjęcia wniosku lub skargi jest podpis: w przypadku spraw indywidualnych wnioskodawcy / wnoszącego skargę, a w przypadku spraw grupowych przedstawiciela grupy z podaniem informacji o charakterze grupy wnioskującej / skarżącej. Wnioski i skargi powinny zawierać tylko prawdziwe i sprawdzone informacje.

§ Rozpatrywanie skarg i wniosków studentów należy do kompetencji Prodziekana ds. studenckich i odbywa się w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia skargi / wniosku.

W sytuacjach konfliktowych studenci mogą także skorzystać z pomocy Rzecznika Praw Akademickich, powołanego do pomocy w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy studentami lub pracownikami, a organami Uczelni, jak również pomiędzy członkami społeczności akademickiej.

Rzecznik Praw Akademickich: prof. dr hab. Katarzyna Dudka

adres e-mail: katarzyna.dudka@mail.umcs.pl

tel. 81-537-52-44