Język w kulturze i kultura w języku (NAWA)

Dr Katarzyna Prorok z Pracowni Etnolingwistycznej im. Jerzego Bartmińskiego uzyskała grant w ramach programu „Promocja języka polskiego” Narodowej Agencji Wymiany AkademickiejProjekt pt. „Język w kulturze i kultura w języku – seminarium i warsztaty dla studentów polonistyki w Ołomuńcu” będzie realizowany w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 w Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu. Kwota finansowania to 61 654 zł. Celem projektu jest zapoznanie studentów czeskich z metodologią badania polszczyzny ludowej w szerokim kontekście kulturowym, w czym od lat specjalizuje się założona przez prof. Jerzego Bartmińskiego Pracownia Etnolingwistyczna i skupieni wokół niej językoznawcy, kulturoznawcy, muzykolodzy i muzycy.

W ramach projektu w Uniwersytecie Palackiego zostanie otworzony specjalny kurs językowo-kulturowy oferowany studentom jako przedmiot fakultatywny (24 godziny, 3 punkty ECTS). Podczas kursu odbędą się wykłady, konwersatoria i warsztaty językowo-kulturowe prowadzone przez zespół lubelskich specjalistów, którzy od lat z powodzeniem współpracują ze sobą przy różnych inicjatywach badawczych i edukacyjnych. Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Wydziału Filologicznego będą reprezentować prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińskadr hab. Joanna Szadura, prof. UMCSdr hab. Marta Nowosad-Bakalarczykdr Monika Łaszkiewicz (Katedra Tekstologii i Gramatyki Języka Polskiego) oraz dr Anna Kaczan i dr Katarzyna Prorok (Pracownia Etnolingwistyczna). Podejmą one zagadnienia z zakresu polszczyzny ludowej, m.in. dialektów i gwar polskich, języka folkloru, gatunków folkloru i metod ich badania, regionalnego dziedzictwa językowo-kulturowego. Pokażą też, jak język funkcjonuje w autentycznych tekstach ludowych, a zwłaszcza w pieśniach ludowych. Wykorzystają do tego celu gromadzone w Pracowni Etnolingwistycznej UMCS archiwalne nagrania z badań terenowych prowadzonych na polskiej wsi od lat 60. XX wieku. Ponieważ w polskiej kulturze ludowej słowo jest nieodłącznie związane z muzyką, nie zabraknie też zajęć o polskim folklorze muzycznym i jego przemianach. Poprowadzi je dr Agata Kusto z Instytutu Nauk o Kulturze, redaktor naczelna „Pisma Folkowego”. Zajęcia te będą dobrym wstępem do warsztatów, podczas których zrekonstruowane zostaną wybrane obrzędy ludowe oraz towarzyszące im słowo i muzyka. Poprowadzą je członkowie Orkiestry św. Mikołaja pod kierownictwem mgra Bogdana Brachy i mgr Agnieszki Mateckiej-Skrzypek, reprezentujących Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka”. Warsztaty będą stanowiły swego rodzaju podsumowanie zagadnień podejmowanych podczas wykładów i konwersatoriów, pokażą język i kulturę „w działaniu”. Cały projekt zamknie koncert Orkiestry św. Mikołaja, na który zaproszeni zostaną nie tylko studenci biorący udział w projekcie, ale także wszyscy studenci i pracownicy Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, co będzie służyć promocji kultury polskiej wśród szerszego grona odbiorców. Koordynatorem projektu ze strony Uniwersytetu Palackiego będzie dr Aleksandra Starzyńska – lektorka języka polskiego w Ołomuńcu.

Informacje o programie „Promocja języka polskiego”: https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/promocja-jezyka-polskiego

Oprac. dr Katarzyna Prorok