Architektura informacji, II stopień

Język wykładowy: polski

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Opis kierunku:

Studia nawiązują do światowych wzorców kształcenia w zakresie architektury informacji rozumianej jako zbiór wiedzy i kompetencji dotyczących generowania, gromadzenia, przechowywania, dystrybucji i wykorzystywania informacji w postaci cyfrowej, w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego. Ich oryginalność i innowacyjność polega m.in. na zaadresowaniu studiów do osób gotowych twórczo łączyć wiedzę i umiejętności humanistyczne i społeczne z kompetencjami cyfrowymi.

Ich unikatowość zawiera się w ich ukierunkowaniu nie tylko na praktyczne, ale też teoretyczne aspekty dotyczące tworzenia i zarządzania zasobami informacyjnymi (IRM - Information Resorce Management), z uwzględnieniem kwestii ekonomii i ekologii informacji, biznesu informacyjnego. Kładzie się w nich nacisk na problematykę użyteczności systemów informacyjnych oraz projektowania zorientowanego na użytkownika.

Efekty uczenia się uwzględniają innowacyjne treści, umożliwiające studentom zdobycie i pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie m.in. architektury informacji przekazów medialnych, systemów identyfikacji wizualnej, systemów informacyjnych i komunikacyjnych w organizacjach, marketingu usług informacyjnych, grafiki informacyjnej, bezpieczeństwa informacji oraz zagadnieniami związanymi z problemami badawczymi nauki o informacji.

Kształcenie dostosowane jest do potrzeb aktywnie zmieniającego się społeczeństwa informacji i wymogów rynku pracy, stąd w programie położono nacisk na kształcenie pożądanych kompetencji i umiejętności przygotowujących studentów nie tylko do pracy, ale też do samodzielnego pogłębiania i poszerzania swojej wiedzy tak, aby w połączeniu z nabytymi umiejętnościami praktycznymi mogli elastycznie reagować na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku pracy, a po ukończeniu studiów podejmować działalność naukową.

Absolwenci są przygotowani do pracy m.in. winstytucjach społecznych, politycznych, fundacjach, stowarzyszeniach oraz innych organizacjach zajmujących się planowaniem i realizowaniem polityki informacyjnej, zdobywaniem, przetwarzaniem i organizacją informacji; repozytoriach cyfrowych; firmach gromadzących i przetwarzających informację; jednostkach administracji publicznej i państwowej; placówkach informacyjnych; portalach i serwisach internetowych, mediach społecznościowych, firmach zajmujących się analizą mediów i Internetu, a także prowadzenia własnej działalności na rynku usług informacyjnych.

Na kierunku stosowane są innowacyjne metody nauczania, które nakierowane są na interaktywne pozyskiwanie informacji w zasobach sieci, opcjonalnie uzupełniane materiałami pomocniczymi.

Kształcenie realizowane jest w oparciu o nowoczesne zaplecze badawcze i dydaktyczne, przede wszystkim o Humanistyczne Laboratorium Digitalizacji i Wizualizacji Informacji, które dysponuje nowoczesnym sprzętem i narzędziami badawczymi. 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kierunku może zajmować się projektowaniem, budowaniem różnych systemów informacyjnych (np. serwisów i portali internetowych, systemów baz danych, aplikacji itp.) i zarządzaniem nimi. Z dyplomem architekta informacji możesz zajmować się także UX designem, mediami społecznościowymi czy e-marketingiem. Wachlarz możliwości jest szeroki, a wraz z szybkim rozwojem technologii cyfrowych cały czas pojawiają się nowe.

Miejsca realizacji praktyk zawodowych: 

- instytucje kultury, instytucje administracji samorządowej i państwowej, instytucje edukacyjne, media, biznes, wydawnictwa, repozytoria i archiwa cyfrowe.

Wymiany międzynarodowe dla studentów: program Erasmus+

Jednostka prowadząca: Instytut Nauk o Kulturze UMCS

Opiekun kierunku: prof. dr hab. Maria Juda

Prodziekan odpowiedzialny za kierunek: dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS

Obsługa studentów: mgr Iwona Tsanev

Obsługa procesu dydaktycznego: mgr Tatsiana Lakhmitskaya

Dodatkowe informacje (linki): 

Facebook: https://www.facebook.com/ArchitekturaInformacji.UMCS

Instagram: https://www.instagram.com/ai_umcs

Twitter: https://twitter.com/ai_umcs

Facebook Koła Naukowego Architektów Informacji: https://www.facebook.com/knaiumcs

Program studiów: 

Od roku akad. 2019/2020:

 

 

Od roku akad. 2022/2023:

 

 

Od roku akad. 2023/2024: