Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Joanna Szadura

dr hab. Joanna Szadura
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY, KATEDRA TEKSTOLOGII I GRAMATYKI JĘZYKA POLSKIEGO
Funkcje
Prodziekan
Telefon
81 537 26 73
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

wtorek    17:00 - 18:00 (Teams, kod zespołu: zcsapvp)


czwartek 11:30 - 12:30 (pokój 222 NH) 


Konsultacje w innym terminie po uprzednim kontakcie mailowym.


 


 

 

 

Adres

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UMCS, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, p. 222
20-031 Lublin

O sobie

ZADANIA BADAWCZE

etnolingwistyka, językowy obraz świata, stereotyp językowy, kategorie językowo-kulturowe; stylistyka i genologia lingwistyczna; gramatyka współczesnego języka polskiego; lingwistyczna analiza teksu; historia mówiona

https://orcid.org 0000-0001-7448-2602

PUBLIKACJE

Monografie

 1. Szadura Joanna, Czas jako kategoria językowo-kulturowa w polszczyźnie, Lublin: Wydaw. UMCS, 2017, s. 437.

Publikacje redagowane

 1. Bujnowska Anna, Szadura Joanna (red.), Stereotypy - walka z wiatrakami? Lublin: Wydaw. UMCS, 2011, s. 313.
 2. Szadura Joanna (red.), Tekst - gatunek - dyskurs na przełomie XX i XXI wieku, Lublin: Polihymnia, 2012, s. 351.
 3. Kielak Olga, Kowalska Anna, Szadura Joanna (red.), Tekst - kontekst - intertekst, Lublin: Polihymnia, 2013, s. 426.
 4. Szadura Joanna (red.), Gawędy o kulturach I, Lublin: Polihymnia, 2014, s. 150.
 5. Bielińska-Gardziel Iwona, Niebrzegowska-Bartmińska Stanisława, Szadura Joanna (red.), Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, 3, Problemy eksplikowania i profilowania pojęć, Lublin: Wydaw. UMCS, 2014.
 6. Niebrzegowska-Bartmińska Stanisława, Szadura Joanna, Szumiło Mirosław przy udziale Janusza Kłapcia (red.), Historia mówiona w kręgu nauk humanistycznych i społecznych, Lublin: Wydaw. UMCS 2014. 
 7. Szadura Joanna, Gocół Damian (red.), Gawędy o kulturach II, Lublin: Polihymnia, 2016.
 8. Szadura Joanna, Gocół Damian (red.), Gawędy o kulturach III, Lublin: Polihymnia 2017.
 9. Niebrzegowska-Bartmińska Stanisława, Szadura Joanna, Żywicka Beata (red.), Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, t. 4, Słownik językowy – leksykon – encyklopedia w programie badań porównawczych, Lublin: Wydaw. UMCS 2018.
 10. Szadura Joanna, Gocół Damian (red.), Etnobiblioteka I: Kultura - tradycja - kontynuacja, Lublin: Wydaw. UMCS 2018, s. 116.
 11. Szadura Joanna, Gocół Damian (red.), Gawędy o kulturach IV, Lublin: Wydaw. UMCS 2019, s. 214.
 12. Szadura Joanna, Gocół Damian (red.), Etnobiblioteka II: Święci w kulturze ludowej, Lublin: Wydaw. UMCS 2021.
 13. Szadura Joanna, Gocół Damian (red.), Gawędy o kulturach V, Lublin: Wydaw. 2021.
 14. I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistycznyt. 2Obraz świata i człowieka w kulturze ludowej i narodowej, red. Ewa Białek, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Joanna Szadura, Lublin: Wydaw. UMCS 2022, 303 s.
 15. I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistycznyt. 4Nazwy wartości i koncepty kulturowe. Hierarchie i rekonstrukcje, red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Joanna Szadura, Beata Żywicka, Lublin: Wydaw. UMCS 2022, 313 s.

 Współredakcja serii dydaktycznej "Współczesna polszczyzna"

 1. Bartmiński Jerzy, Szadura Joanna (red.), Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań. T. 2. Warianty języka. Lublin: Wydaw. UMCS, 2003, ss. 292.
 2. Bartmiński Jerzy, Niebrzegowska-Bartmińska Stanisława, Szadura Joanna (red.), Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań. T. 5. Akty i gatunki mowy. Lublin: Wydaw. UMCS, 2004, ss. 358.

 Artykuły (wybrane publikacje)

 1. Kruk w polskiej kulturze ludowej, „Twórczość Ludowa” 1993 nr 1/2 (23), s. 43-46.
 2. Obraz Polaka w pismach Stanisława Brzozowskiego, „Akcent” 1993 nr 3, s. 80-85.
 3. Z badań nad autostereotypem Polaka. Kryteria polskości, [w:] Nazwy wartości. Studia leksykalno-semantyczne I, (red.) Jerzy Bartmiński i Małgorzata Mazurkiewicz-Brzozowska, Lublin 1993: Wydaw. UMCS, s. 239-256.
 4. Dlaczego wrona jest czarna? „Twórczość Ludowa” 1995 nr 2/3, s. 20-24.
 5. Popiół. Hasło do „Słownika stereotypów i symboli ludowych”, „Etnolingwistyka” 7, s. 81-96.
 6. Profile ‘ognia’ w polszczyźnie ludowej i potocznej, [w:]: Profilowanie w języku i w tekście, red. Jerzy Bartmiński, Ryszard Tokarski, Lublin 1998: Wydaw. UMCS, s. 323-341.
 7. Ludowe formuły powitania i pożegnania ognia jako akty komunikacyjno-kulturowe. „Język a kultura” T. 13: Językowy obraz świata i kultura. Red. Janusz Anusiewicz, Anna Dąbrowska, Wrocław 2000: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 333-342.
 8. Językowy obraz pożaru w polszczyźnie, [w:] Katharina Böttger, Sabine Dönnighaus, Robert Marzari (Hrsg.), Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik („Polyslav“ V) Band 4, München 2001, s. 235-244, Zfsg.
 9. Typy kontekstów i ich rola w analizie i interpretacji tekstu. Na przykładzie utworu Andrzeja Bursy pt. „Obrona żebractwa”, [w:] Renate Blankenhorn, Joanna Blaszczak, Robert Marzari (Hrsg.), Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav VI), München 2003, s. 180-189 (Die Welt der Slaven. Sammlebände/ Sborniki. 20).
 10. Dyferencjacja obrazów pożaru w polszczyźnie, „Poradnik Językowy” 2005, nr 4, s. 17-28.
 11. База и профиль в работах люблинских этнолингвистов, „Slavica Gandensia” 2006, Ghent (Belgia), nr 33-1, s. 235-250.
 12. Chaber, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty. Antropologia kultury. Etnografia. Sztuka” 2007, nr 1, s. 136-147 [współaut.: Dorota Piekarczyk].
 13. Z badań nad autostereotypem Polaka. Kryteria polskości, [w:] Pol’ska kognitivna etnolingvistika, red. Lidia Nepop-Ajdaczyć, Kijów 2007: CWP Uniwersytet Kijowski, s. 197-212. [przedruk z: Nazwy wartości. Studia leksykalno-semantyczne 1, pod red. Jerzego Bartmińskiego i Małgorzaty Mazurkiewicz-Brzozowskiej. Lublin: Wyd. UMCS, s. 239-256].
 14. Obraz pożaru w polszczyźnie. Tradycja a współczesność, „Kodovi slovenskih kultura” 2008, nr 10, s. 138-148.9.
 15. Хрен в польском языке и народной культуре, [v:] Этноботаника: растения в языке и культуре, oтв. ред. В. Б. Колосова, А. Б. Ипполитова. Санкт-Петербург: Изд-во «Наука», 2010, s. 341-361 - (ACTALINGUISTICAPETROPOLITANA. Труды Института лингвистических исследований РАН / Отв. редактор Н. Н. Казанский. Т. VI. Ч. 1).
 16. ОГОНЬ (в польской лингвокультуре на индоевропейском фоне), [v:] Славянская концептосфера в сопоставительном освещении: Лексикон, ред. Е. Е.Стефанский, Самара 2011 (Россия): Изд-во СаГА, s. 234-244.
 17. Aksjologiczny wymiar polskich prognostyków narodzinowych, [w:] Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów 1, red. M. Abramowicz, J. Bartmiński, I. Bielińska-Gardziel, Lublin 2012: Wydaw. UMCS, s. 261-276.
 18. Przyśpiewka ludowa – cechy konstytutywne gatunku, „Język a Kultura”, t. 23: Akty i gatunki mowy w perspektywie kulturowej, red. Anna Burzyńska-Kamieniecka, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013, s. 385-398.
 19. Segmentacja tygodnia w świadomości współczesnych Polaków, „Etnolingwistyka” 25, Lublin 2013, s. 239-250.
 20. Aksjologiczny aspekt kategorii czasu w polskich kampaniach prezydenckich po 1989 roku, [w:] Narracyjność języka i kultury. Literatura i media, red. Dorota Filar, Dorota Piekarczyk, Wydaw. UMCS, Lublin 2013, s. 141-154.
 21. Konceptualizacja tygodnia we współczesnej polszczyźnie, „Respectus Philologicus” 25(30) 2014, s. 149-159 [Międzynarodowe regionalne czasopismo naukowe / Wydawcy: Uniwersytet Wileński – Wydział Humanistyczny w Kownie i Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach].
 22. Polska niedziela jako dzień świąteczny z perspektywy etnolingwistycznej, [w:] Gawędy o kulturach I, red. Joanna Szadura, Wydaw. Polihymnia, Lublin 2014, s. 45-68.
 23. Przyśpiewka jako gatunek pragmatyczny, [w:] Lubelska pieśń ludowa na tle porównawczym, red. Jerzy Bartmiński, Beata Maksymiuk-Pacek, Lublin: Wydaw. UMCS 2014, s. 233-251.
 24. Strefowa koncepcja czasu w badaniach nad językowym obrazem świata, [w:] Jazyk a kultúra z kognitívneho aspektu. Zborník vedeckých prác s medzinárodnou úasou, editori: Natália Korina, Jana Sokolová, EQUILIBRIA, Nitra 2014, s. 177-192.
 25. ŚWIĘTO i ŚWIĘTOWANIE we współczesnej polszczyźnie, [w:] Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadow, t. 3, Problemy eksplikowania i profilowania pojęć, red. Iwona Bielińska-Gardziel, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Joanna Szadura, Wydaw. UMCS, Lublin 2014, s. 185-198.
 26. Sposoby nazywania przedmiotu jako narzędzie profilowania jego wyobrażenia bazowego. Na przykładzie polskich nazw śniegu, „Etnolingwistyka” 27, Lublin 2015, s. 129-145.
 27. Bobo, macek, bizia bizia – imiona strachu, „Pismo Folkowe” 2015, nr 116/117.
 28. Sylwetka naukowa Profesora Jerzego Bartmińskiego, „Etnolingwistyka” 27, Lublin 2015, s. 257-262 [współaut. Dorota Piekarczyk].
 29. Jak we dnie nie zobaczę, nie mogę spać w nocy – kod temporalny w ludowych pieśniach miłosnych, [w:] Gawędy o kulturach II, red. Joanna Szadura, Damian Gocół, Polihymnia, Lublin 2016, s. 41-56.
 30. Weselny korowaj mielnicki na tle tradycji słowiańskiej, [w:] Gawędy o kulturach III, red. Joanna Szadura, Damian Gocół, Polihymnia, Lublin 2017, s. 21–49.
 31. „Kwiatowi wydaje się, że żyć to znaczy pachnąć”. Praca w filozofii życia Stanisława Brzozowskiego,[w:] Praca ludzka w perspektywie interdyscyplinarnej, red. Arkadiusz Bagłajewski, Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Monika Łaszkiewicz, Wydaw. UMCS, Lublin 2018, s. 185–196.
 32. Bytowanie duszy w ciele z perspektywy etnolingwistycznej, [w:] Joanna Jurewicz, Ewa Masłowska, Dorota Pazio-Wlazłowska (red.), Antropologiczno językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej, t. 3. Aksjosfera duszy - dusza w aksjosferze, Warszawa 2018: Instytut Slawistyki PAN, s. 519-530.
 33. O ludowej etiologii wrodzonego kalectwa, „Literatura Ludowa” 2018, vol. 62, nr 6, s. 70-82.
 34. Zagadka bratka. Nazwa jako narzędzie językowego porządkowania świata, „LingVaria” 2019, nr 1(27), s. 203-217.
 35. Trąba porwała krowę Olgę. Tabloidyzacja współczesnego języka i kultury, [w:] Spisovné jazyky západnych výchoných Slovanov v synchrónii a diachrónii otáski teórie, red. Viktória Liashuk, Banska Bystrica: Belianum, s. 255-264.
 36. The Existence of the Soul in the Body in the Light of Ethnolinguistics, [w:] The Soul in the Axiosphere from an Intercultural Perspective, ed. by Joanna Jurewicz, Ewa Masłowska, Dorota Pazio-Wlazłowska, Volume One, Part III, Chapter 21, Cambridge Scholars Publishing 2020, p. 416-444.
 37. Ogieniaszku, Zygmuncie! Tyś gość i ja gość… Konceptualizacja ognia jako istoty żywej w polskiej kulturze ludowej. Analiza etnolingwistyczna, [w:] Vertybės Lietuvių ir Lenkų pasaulėvaizdyje / Wartości w językowym obrazie świata Litwinów i Polaków, t. 1, Teorinės prielaidos ir interpretacijos / Problemy teoretyczne i interpretacje, red. Kristina Rutkovska, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Vilniaus universiteto leidykla, Vilnius–Liublinas 2020, s. 287–302.
 38. Uproś, aby Bóg oddalił swe kary, ognie, pożary – patronat ogniowy św. Wawrzyńca w polskiej kulturze ludowej, [w:] Etnobiblioteka II: Święci w kulturze ludowej, red. Joanna Szadura, Damian Gocół, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021, s. 25-36.
 39. Czas w przestrzeni języka - o komplemantarności językowych wykładników czasu i przestrzeni w polszczyźnie, [w:] I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistycznyt. 3Pamięć – tożsamość – kategorie językowo-kulturowe, red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Marta Nowosad-Bakalarczyk, Przemysław Łozowski, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2022, s. 157-174.
 40. Miejsce i funkcja pieśni oraz przyśpiewek korowajowych w obrzędzie weselnym na Podlasiu, „Roczniki Humanistyczne” 2022, nr 12, s. 87-104 [współaut.: Beata Maksymiuk-Pacek].

 Opracowania edytorskie

 1. Przyśpiewki weselne, [w:] Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, cz. 4: Lubelskie, t. 2: Pieśni obrzędowe i rodzinne, red. Jerzy Bartmiński, Lublin 2011: Wydaw. Muzyczne  „Polihymnia”, s. 503-660.
 2. Przyśpiewki taneczne i zabawowe, [w:] Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, cz. 4: Lubelskie, t. 3: Pieśni i teksty sytuacyjne, red. Jerzy Bartmiński, Lublin 2011: Wydaw. Muzyczne „Polihymnia”, s. 173-217.
 3. Przyśpiewki zalotne i miłosne, [w:] Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, cz. 4: Lubelskie, t. 4: Pieśni powszechne, red. Jerzy Bartmiński, Lublin 2011: Wydaw. Muzyczne „Polihymnia”, s. 514-599.
 4. Przyśpiewki frywolne, [w:] Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, cz. 4: Lubelskie, t. 4: Pieśni powszechne, red. Jerzy Bartmiński, Lublin 2011: Wydaw. Muzyczne „Polihymnia”, s. 600-629.
 5. Pieśni i przyśpiewki refleksyjne, [w:] Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, cz. 4: Lubelskie, t. 4: Pieśni powszechne, red. Jerzy Bartmiński, Lublin 2011: Wydaw. Muzyczne „Polihymnia”, s. 630-646.
 6. Pieśni i przyśpiewki żartobliwe, [w:] Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, cz. 4: Lubelskie, t. 4, Pieśni powszechne, red. Jerzy Bartmiński, Lublin 2011: Wydaw. Muzyczne „Polihymnia”, s. 647-700.
 7. Przyśpiewki stanowe i rodzinne, [w:] Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, cz. 4: Lubelskie, t. 5, Pieśni stanowe i zawodowe, red. Jerzy Bartmiński, Lublin 2011: Wydaw. Muzyczne „Polihymnia”, s. 239-311.

 Artykuły hasłowe w „Słowniku stereotypów i symboli ludowych”

 1. Dym, [w:] Słownik stereotypów i symboli ludowych. Koncepcja całości i red. Jerzy Bartmiński, zastępca red. Stanisława Niebrzegowska, t. 1, Kosmos, cz. 1. Niebo, światła niebieskie, ogień, kamienie, Lublin 1996: Wydaw. UMCS: [dalej jako SSiSL 1/1], s. 314-321.
 2. Iskra, [w:] SSiSL 1/1, s. 310-314.
 3. Nowy ogień, [w:] SSiSL 1/1, s. 289-291.
 4. Ogień, [w:] SSiSL 1/1, s. 264-285.
 5. Ogień czyśćcowy, [w:] SSiSL 1/1, s. 294-295 [współaut. Maria Kozioł].
 6. Ogień demoniczny, [w:] SSiSL 1/1, s. 299-303.
 7. Ogień niebieski, [w:] SSiSL 1/1, s. 292-294.
 8. Ogień piekielny, [w:] SSiSL 1/1, s. 296-299 [współaut. Maria Kozioł].
 9. Ogień piorunowy, [w:] SSiSL 1/1, s. 291-292.
 10. Ogień sobótkowy, [w:] SSiSL 1/1, s. 286-289.
 11. Piasek, [w:] SSiSL 1/1, s. 405-415.
 12. Piaski, [w:] SSiSL 1/1, s. 416-417.
 13. Płomień, [w:] SSiSL 1/1, s. 304-308.
 14. Płomień demoniczny, [w:] SSiSL 1/1, s. 309-310.
 15. Popiół, [w:] SSiSL 1/1, s. 329-338.
 16. Pożar, [w:] SSiSL 1/1, s. 339-348,
 17. Węgle, [w:] SSiSL 1/1, s. 324-329.
 18. Węgiel kamienny, [w:] SSiSL 1/1, s. 418-420.
 19. Żar, [w:] SSiSL 1/1, s. 321-323.
 20. Ciemność, [w:] Słownik stereotypów i symboli ludowych, red. J. Bartmiński, z-ca red. St. Niebrzegowska-Bartmińska, t.1: Kosmos, cz. 4: Światło, Świat, Metale, Wydaw. UMCS, Lublin 2012, s. 129-146 [współaut. J.Bartmiński].
 21. Pogoda, [w:] Słownik stereotypów i symboli ludowych, red. J. Bartmiński, z-ca red. St. Niebrzegowska-Bartmińska, t.1: Kosmos, cz.3: Meteorologia, Wydaw. UMCS, Lublin 2012 [dalej jako SSiSL 1/3], s. 25-44 [współaut. Jerzy Bartmiński].
 22. Rosa, [w:] SSiSL 1/3, s. 45-68.
 23. Deszcz, [w:] SSiSL 1/3, s. 129-166 [współaut. Jerzy Bartmiński]. 
 24. Deszczówka, [w:] SSiSL 1/3, s. 167-168.
 25. Deszcz majowy, [w:] SSiSL 1/3, s. 169-171.
 26. Deszcz ognisty, [w:] SSiSL 1/3, s. 171-172.
 27. Deszcz kamienny, [w:] SSiSL 1/3, s. 172-173.
 28. Śnieg, [w:] SSiSL 1/3, s. 229-250.
 29. Śnieżyca, [w:] SSiSL 1/3, s. 251-253 [współaut. Anna Koper].
 30. Szron, [w:] SSiSL 1/3, s. 254-258.
 31. Lód, [w:] SSiSL 1/3, s. 259-269.
 32. Sopel lodu, [w:] SSiSL 1/3, s. 269-271.
 33. Grad, [w:] SSiSL 1/3, s. 272-286.
 34. Powietrze, [w:] SSiSL 1/3, s. 287-298 [współaut. Grażyna Bączkowska].
 35. Powietrze morowe, [w:] SSiSL 1/3, s. 298-30.
 36. Chrzan, [w:] SSiSL 2/2, s. 272–281.
 37. Słonecznik, [w:] SSiSL 2/2, s. 488–492.
 38. Bratek, [w:] SSiSL 2/3, s. 62–70.
 39. Chaber, [w:] SSiSL 2/3, s. 71–84 [współaut. Dorota Piekarczyk].
 40. Nasturcja, [w:] SSiSL 2/3, s. 176–179.
 41. Brzoza, [w:] SSiSL 2/6, s. 106-131 [współaut. Marzena Marczewska].
 42. Dąb, [w:] SSiSL 2/6, s. 147-180 [współaut. Jerzy Bartmiński, Marzena Marczewska].
 43. Żołądź, [w:] SSiSL 2/6, s. 180-185.
 44. Dębowe jabłko, [w:] SSiSL 2/6, s. 185.
 45. Jawor, [w:] SSiSL 2/6 [współaut. Jerzy Bartmiński].
 46. Jemioła, [w:] SSiSL 2/6, s. 230-239.
 47. Jesion, [w:] SSiSL 2/6, s. 240-248.
 48. Osika, [w:] SSiSL 2/6, s. 316-330 [współaut. Marzena Marczewska].
 49. Kołek osikowy, [w:] SSiSL 2/6, s. 330-334 [współaut. Marzena Marczewska].
 50. Wierzba, [w:] SSiSL 2/6, s. 356-382 [współaut. Marzena Marczewska].
 51. Fujarka wierzbowa, [w:] SSiSL 2/6, s. 382-384.
 52. Palma wierzbowa, [w:] SSiSL 2/6, s. 384-389.

Działalność naukowa

Granty badawcze

 1. „Ludowy antropokosmos: meteorologia, metale (cz.3, t.1 Słownika stereotypów i symboli ludowych). Indeks do t.1” (2005), grant badawczy przyznany przez Prorektora UMCS d/s Nauki, kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, (charakter udziału: wykonawca).
 2. „Współczesny folklor pieśniowy Lubelszczyzny w ujęciu gatunkowym na tle tradycji Kolbergowskiej” (2008-2009), grant badawczy KBN nr 103 076 32 / 4303, kierownik projektu prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, (charakter udziału: wykonawca).
 3. „Polski antropokosmos ludowy: światło – meteorologia – metale”, (2009-2011), grant badawczy KBN, kierownik projektu prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, (charakter udziału: wykonawca).
 4. „Metody analizy językowego obrazu świata w kontekście badań porównawczych” (2012-2015), grant NPRH nr 0132/NPRH2/H12/81/2012, afiliowany w Instytucie Slawistyki PAN, kierownik projektu prof. Jerzy Bartmiński, (charakter udziału: współpracownik).
 5. „Świat roślin w polszczyźnie ludowej i potocznej (drzewa, zboża, kwiaty, zioła, grzyby itp.). Słownik etnolingwistyczny” (2015-2020), grant NPRH nr 0024/NPRH/H11/82/2015; kierownik projektu prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, (charakter udziału: wykonawca).
 6. Naukowy projekt badawczy "Poleski Wóz Tradycji" (etap 1) realizowany w latach 2021-2023 w ramach programu "Kultura ludowa i tradycyjna" Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przez Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie (obóz etnomuzykologiczny na Polesiu Lubelskim), numer zadania 11137/21, numer w EBOI 179279/20/A1, (charakter udziału: wykonawca).
 7. Międzynarodowy projekt dydaktyczny pn. Obraz świata i człowieka w świetle polszczyzny dawnej i współczesnej. Seminarium i warsztaty (etno)lingwistyczne dla studentów i doktorantów polonistyki Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (Czechyfinansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu „Promocja Języka Polskiego”. Umowa nr BJP/PJP/2021/1/00014/U z dnia 27.10.2021 na okres październik 2021 – wrzesień 2022 (charakter udziału: wykonawca).
 8. "Świat zwierząt w polszczyźnie ludowej i potocznej. Słownik etnolingwistyczny, 2022–2027, grant MEiN - nr projektu 0026/NPRH9/H11/88/2021; kierownik projektu: prof. dr hab. S. Niebrzegowska-Bartmińska, (charakter udziału: wykonawca).

Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych

 1. Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, od 2001, członek.
 2. Komisja Etnolingwistyczna Komitetu Językoznawstwa PAN, w latach 2003-2012 członek, sekretarz; od 2020 - współpracownik, sekretarz.
 3. Komisja Etnolingwistyczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, od od 2010, członek, sekretarz.
 4. Sekcja Etnolingwistyczna Komitetu Językoznawstwa PAN, w latach 2012-2019 - współpracownik, sekretarz.

Wyróżnienia i nagrody

1997 – zespołowa nagroda I° Ministra Edukacji Narodowej za współautorstwo Słownika stereotypów i symboli ludowych, t. 1: Kosmos, cz. 1: Niebo. Światła niebieskie. Ogień. Kamienie

2012 – zespołowa nagroda "Maria Curie Prize" za współautorstwo tomu Polska pieśń i muzyka ludowa, t. 4: Lubelskie

2012 – wyróżnienie za projekt "Pieczywo obrzędowe Lubelszczyzny" w ogólnopolskim konkursie dla najlepszych kół naukowych w Polsce "StRuNa 2012" w kategorii "Projekt roku" dla Studenckiego Koła Naukowego Etnolingwistów UMCS (opiekun naukowy dr Joanna Szadura)

2013 – nagroda zespołowa I stopnia Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej za publikacje Meteorologia i Świat, światło, metale jako 3 i 4 część Słownika stereotypów i symboli ludowych

2018 – nagroda Komitetu Językoznawstwa PAN za wybitne osiągnięcie naukowe w zakresie językoznawstwa (monografia Czas jako kategoria językowo-kulturowa w polszczyźnie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017).

2018 – indywidualna nagroda II stopnia Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej za monografię Czas jako kategoria językowo-kulturowa w polszczyźnie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017

2020 – zespołowa nagroda Komitetu Językoznawstwa PAN za wybitne osiągnięcie naukowe w zakresie językoznawstwa za Słownik stereotypów i symboli ludowych – t. 2. Rośliny, z. 3. Kwiaty i z. 4. Zioła, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019

2021 – indywidualna nagroda IV stopnia Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni

2022 – indywidualna nagroda IV stopnia Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni