Jubileusz Profesora Michała Parczewskiego i Seminarium Grody Czerwieńskie

W dniach 7-9 grudnia 2016 roku w Krakowie odbędzie się Konferencja Naukowa,
której motywem przewodnim są trzy wydarzenia.

7 grudnia będziemy świętowali Jubileusz Profesora Michała Parczewskiego,
w czasie którego nastąpi wręczenie Jubilatowi Pamiątkowej Księgi oraz odbędzie się sesja
  poświęcona tematyce bliskiej Profesorowi. 

Warto w tym miejscu przypomnieć Jego sylwetkę…Absolwent archeologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1978 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych, w  1989 doktora habilitowanego, od 1993 roku - profesor zwyczajny.

Wybitny archeolog prowadzący badania naukowe nad wieloma zagadnieniami z okresu średniowiecza. Do najważniejszych należą: etno­ge­neza Sło­wian oraz dzieje i kul­tura Sło­wian w V-VII w. n.e.; kształ­to­wanie się podziału Sło­wiańsz­czyzny na odłam wschodni i zachodni, wcze­sno­śre­dnio­wieczne osad­nictwo sło­wiań­skie w Polsce połu­dniowej, na Sło­wacji i na Ukra­inie oraz pro­ble­ma­tyka etniczna jako przed­miot badań arche­ologii i arche­ologia Karpat.

Pracownik Zakładu Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych w Instytucie Archeologii UJ. Profesor w Instytucie Archeologii UJ oraz Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, członek Komitetu Słowianoznawstwa PAN oraz Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN.

Sesję poprzedzi otwarcie wystawy Skarby Grodów Czerwieńskich.
W kolejnych dniach 8 i 9 grudnia odbędzie się 4 Seminarium Grody Czerwieńskie.

Program w załączniku.

    Aktualności