Pracownia Archeologiczna

Pracownia ds. badań archeologicznych nad okresem średniowiecza na Lubelszczyźnie
powstała 28 marca 2022 r. na mocy Zarządzenia
Rektora Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Pracownię utworzono w celu zogniskowania badań i podjęcie działań na kilku płaszczyznach:

1) rozwój interdyscyplinarnych badań naukowych na terenie Lublina i regionu przy współpracy z przyrodnikami i historykami;
2) aktywna współpraca z samorządem miejskim, instytucjami kultury i środowiskiem biznesowym;
3) działalność edukacyjna w zakresie archeologii;
4) promocja archeologii lubelskiej w regionie, Polsce i krajach sąsiednich.

Zespół badawczy tworzą: koordynator badań dr Tomasz Dzieńkowski, dr Rafał Niedźwiadek oraz mgr Monika Maziarczuk. 

 

Tomasz Dzieńkowski, dr, archeolog, specjalista w zakresie średniowiecza i nowożytności. Od 2013 r. pracownik Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie. Kierownik i wykonawca badań archeologicznych w 5 projektach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współautor monografii Horodysko. Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza. Aktualnie kierownik projektu MKiDN Czermno, stan. 2: podgrodzie - osada - gród? Problem archeologiczny i konserwatorski. Badania weryfikacyjne (2022-2023) oraz projektu Narodowego Centrum Nauki Między Wschodem a Zachodem. Książęca rezydencja typu motte z XIII w. w Chełmie – kulturowa rewolucja na pograniczu (2022-2023). Wykonawca w 10 projektach międzynarodowych MNiSW i NCN oraz NPRH. Autor ponad 100 publikacji regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Prowadzi badania nad osadnictwem grodowym Słowian, pograniczem polsko-ruskim (badania Chełma, Czermna-Czerwienia, Gródka-Wołynia) oraz współuczestniczy w interdyscyplinarnych badaniach geoarcheologicznych.

 

Rafał Niedźwiadek, dr, archeolog. Od 1995 r. kierował pracami wykopaliskowymi na kilkuset stanowiskach, głównie wielokulturowych – od epoki neolitu po okres II wojny światowej. W latach 2019-2020 asystent w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu (post-doc). Od 2022 r. pracownik Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie. Zaangażowany w realizację ośmiu projektów badawczych wykonywanych w ramach Komitetu Badań Naukowych (PBZ-KBN), Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki i Narodowego Centrum Nauki. Autor i współautor ponad 90 publikacji naukowych i popularno-naukowych. Referent w ponad 20 konferencjach naukowych polskich i międzynarodowych. Główne zainteresowania badawcze – archeologia miast, archeologia okresu średniowiecza i nowożytności, nowe technologie w archeologii, badania interdyscyplinarne.

 

Monika Maziarczuk, mgr archeologii i historii, absolwentka UMCS w Lublinie. Od 2004 r., w ramach współpracy z instytucjami naukowymi oraz firmami prywatnymi, brała aktywny udział w licznych badaniach archeologicznych prowadzonych na obszarze Wschodniej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wczesnośredniowiecznych. W latach 2015-2017 była członkiem ekip badawczych międzynarodowych projektów realizowanych przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie na terenie Chełma. Obecnie zatrudniona w ECOTECH-COMPLEX UMCS w ramach współpracy z Międzyuczelnianym Centrum Badań Naukowych „Filioque” funkcjonującym w ramach UMCS i UR.

Oprac. Logo - mgr Monika Maziarczuk