Obraz świata i człowieka w świetle polszczyzny dawnej i współczesnej (NAWA)

Międzynarodowy projekt dydaktyczny pn.

Obraz świata i człowieka w świetle polszczyzny dawnej i współczesnej. Seminarium i warsztaty (etno)lingwistyczne dla studentów i doktorantów polonistyki Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (Czechy)

finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu „Promocja Języka Polskiego”.

Projekt wyrasta ze zgłoszonego przez Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu zainteresowania językiem polskim w aspekcie utrwalonego w nim obrazu świata i jego związku z kulturą. Jego celem jest zaznajomienie studentów i doktorantów tamtejszej polonistyki z wypracowanym na gruncie lubelskim opisem pojęcia językowego obrazu świata oraz metodami jego rekonstrukcji. Pozwoli to pogłębić ich znajomość języka polskiego oraz ukazać zawarte w nim treści wyrastające z doświadczeń jego użytkowników oraz uwarunkowań społecznych, historycznych, kulturowych. Realizacji tego celu służyć mają seminaria, warsztaty, sesje naukowe prowadzone w Uniwersytecie Palackiego i UMCS. W działania projektowe zaangażowane są osoby posiadające dorobek naukowy i doświadczenie dydaktyczne w zakresie zgłaszanej tematyki: 8 pracowników Instytutu Filologii Polskiej UMCS (Katedry Tekstologii i Gramatyki Języka Polskiego): prof. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińskadr hab. Marta Nowosad-Bakalarczyk (koordynator projektu), dr hab. Joanna Szaduradr Sebastian Wasiutadr Monika Łaszkiewiczdr Olga Kielakdr Anna Kaczandr Katarzyna Prorokpracownik Instytutu Slawistyki PAN – dr Agata Bielak oraz pracownik Uniwersytetu Palackiego – dr Aleksandra Starzyńska.

Realizacja projektu (1 października 2021 – 30 września 2022) pozwoli stworzyć podbudowę teoretyczno-metodologiczną dla podejmowania w przyszłości etnolingwistycznych opisów języka polskiego w ramach prac licencjackich, magisterskich i doktorskich powstających w ośrodku czeskim. Będzie też formą promocji prowadzonych na UMCS od kilkudziesięciu lat szeroko zakrojonych badań (etnolingwistycznych) języka polskiego, wypracowanych narzędzi jego analizy i opisu, opublikowanych licznych prac naukowych prezentujących ich wyniki. Projekt wpisuje się w strategię rozwoju UMCS w obszarze dydaktyki – jest wyrazem dążenia do utrzymania poziomu aktywności dydaktycznej poprzez stałą modyfikację oferty programowej skierowanej do szerokiej grupy odbiorców w kraju i za granicą.

Oprac.: dr hab. M. Nowosad-Bakalarczyk (koordynator projektu)

Zobacz również: Seminarium i warsztaty (etno)lingwistyczne (projekt NAWA)

Załączniki