Seminarium i warsztaty (etno)lingwistyczne (projekt NAWA)

W związku z realizacją międzynarodowego projektu dydaktycznego pn. Obraz świata i człowieka w świetle polszczyzny dawnej i współczesnej. Seminarium i warsztaty (etno)lingwistyczne dla studentów i doktorantów polonistyki Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (Czechy), powstałego we współpracy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytetu Palackiego, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu „Promocja Języka Polskiego” (nr umowy BJP/PJP/2021/1/00014/U z dnia 27.10.2021 r.) w dniach 28 marca – 2 kwietnia 2002 roku na Wydziale Filologicznym UMCS gościła grupa czeskich studentów oraz ich opiekunowie z Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu: doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D.  i Mgr. Aleksandra Starzyńska, Ph.D. Podstawowym celem ich pobytu w Polsce było poznanie zaplecza badań etnolingwistycznych prowadzonych w środowisku lubelskim (link program pobytu?). Służyły temu specjalnie zorganizowane zajęcia dydaktyczne przeprowadzone w „Pracowni Etnolingwistycznej” Instytutu Filologii Polskiej UMCS, podczas których uczestnicy projektu poznawali zasoby zgromadzonych materiałów językowych, dokumentujących polszczyznę, narzędzia ich przeszukiwania i wykorzystania w pracach badawczych. Warsztaty pracy ze źródłami przeprowadzone we wspomnianej pracowni przez jej pracowników (dr Annę Kaczan i dr Katarzynę Prorok) umożliwiły rozeznanie, jak wygląda gromadzenie i opracowywanie danych stanowiących dalej podstawę prowadzonych badań. Uczestnikom projektu zaprezentowano przedmiot i cele tych badań. Uwagę skupiono na dużych projektach zespołowych realizowanych od kilkudziesięciu lat pod kierunkiem (niedawno zmarłego) prof. dra hab. Jerzego Bartmińskiego i prof. dr hab. Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej, takich jak „Słownik stereotypów i symboli ludowych” (1996–), „Leksykon aksjologiczny Słowian ich sąsiadów” (2015–), wydawnictwa z tzw. lubelskiej „czerwonej serii”, w ramach których były zgłębiane różnorodne zagadnienia (etno)lingwistyczne, lubelskie czasopismo „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” (rocznik wydawany od 1988 roku).

Podczas wizyty w UMCS grupa czeska miała także okazję poznać prace młodych adeptów nauki, którzy podczas specjalnie zorganizowanej sesji naukowej pn. Polski językowy obraz świata i metody jego rekonstrukcji (1 kwietnia 2002 r.) zaprezentowali własne próby opisu polszczyzny z wykorzystaniem narzędzi wypracowanych w ramach lubelskiej szkoły etnolingwistycznej (tu link do program sesji). W czasie sesji swoje osiągnięcia (zrealizowane i realizowane projekty naukowe i organizacyjne) zaprezentowali też członkowie lubelskiego Studenckiego Koła Naukowego Etnolingwistów.

Pobyt w Polsce dał też studentom z Ołomuńca możliwość pracy w bibliotece uniwersyteckiej UMCS – zebrania potrzebnych materiałów do własnych badań języka polskiego (w tym przygotowywanych prac, z których te najwyżej ocenione zostaną przedstawione podczas planowanej sesji w Uniwersytecie Palackiego, podsumowującej realizowany projekt). Ponadto przebywanie w Lublinie stworzyło sposobność do bezpośredniego poznawania Polski i Polaków – grupa czeska miała okazję spotkać się zarówno z władzami UMCS, wykładowcami, jak też studentami i doktorantami; poznać zarówno miasteczko akademickie UMCS, jak też Lublin i jego okolice (Kazimierz Dolny, Nałęczów).

Żywimy nadzieję, że zorganizowane przedsięwzięcie pozytywnie wpłynie na uczestników projektu (zwiększy ich poziom zainteresowania językiem i kulturą polską, pobudzi i zainspiruje do dalszego ich poznawania z wykorzystaniem narzędzi badawczych wypracowanych w środowisku lubelskich etnolingwistów), pozwoli też kontynuować (rozwijać i pogłębiać) współpracę między UMCS i UP na gruncie naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym.

Oprac.: dr hab. M. Nowosad-Bakalarczyk (koordynator projektu)

Zobacz również: Program "Promocja Języka Polskiego" (NAWA)

Załączniki

    Konferencje i wydarzenia naukowe

    Data dodania
    11 kwietnia 2022