Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Katarzyna Dudka

Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA POSTĘPOWANIA KARNEGO
Funkcje
Kierownik Katedry, Rzecznik Praw Akademickich
Telefon
81-537-52-44
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje


Uprzejmie informuję, że we wrześniu roku akademickiego 2022/2023 konsultacje dla studentów oraz konsultacje Rzecznika Praw Akademickich będą się odbywały   


we wtorki w godzinach 12.00 - 13.00 - stacjonarnie  w budynku Wydziału Prawa i Administracji, p. 510 (V. p.) za wyjątkiem 19 września 2023 r. Tego dnia konsultacje odbędą się w godz. 11.20 - 12.20


 


 


Kod dostępu do konsultacji: zqaiagh


 


 


Zapraszam  do kontaktu mailowego pod adresem: katarzyna.dudka@umcs.pl


 

O sobie

Absolwentka III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie w klasie o profilu humanistycznym.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie w 1991 r. broniąc pracę magisterską na temat „Ochrona przed nieuczciwą reklamą” w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego, pod kierunkiem doc. dr hab. Ryszarda Skubisza.

1 października 1991 r. rozpoczęła pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Postępowania Karnego Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, a od 1 października 1998 r. na stanowisku adiunkta.

W latach 1991 - 1993 odbywała pozaetatową aplikację prokuratorską, którą ukończyła, zdając egzamin prokuratorski z wynikiem bardzo dobrym,

8 kwietnia 1998 r. obroniła pracę doktorską na temat: „Kontrola korespondencji oraz innych form gromadzenia i przekazywania informacji w polskim procesie karnym”, napisaną w Zakładzie Postępowania Karnego UMCS pod kierunkiem prof. dr hab. Edwarda Skrętowicza. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk z Uniwersytetu Łódzkiego oraz dr hab. Zbigniew Sobolewski, prof. nadzw. Filii UMCS w Rzeszowie. Za rozprawę doktorską otrzymałam nagrodę Rektora UMCS II stopnia.

W dniu 22 listopada 2006 r. decyzją Rady Wydziału Prawa i Administracji UMCS uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych, specjalność postępowanie karne, przedstawiając monografię pt. „Skuteczność instrumentów ochrony praw pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym w świetle badań empirycznych” (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006). Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli prof. dr hab. Zofia Świda z Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Stanisław Waltoś z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Kazimierz Marszał z Uniwersytetu Śląskiego oraz prof. dr hab. Edward Skrętowicz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Od 1 stycznia 2007 r. do 31 lipca 2009 r. była zatrudniona w Katedrze Postępowania Karnego UMCS na stanowisku adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego, a od 1 sierpnia 2009 r. do 30 września 2018 r. – na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Aktualnie jest Kierownikiem Katedry Postępowania Karnego, Instytutu Prawa UMCS.

Postanowieniem z dnia 2 grudnia 2016 r. Prezydent RP nadał jej tytuł profesora nauk prawnych. 

Od 1 lipca 2016 r. jest radcą prawnym.

Od 1 października 1998 r. do 30 września 2000 r. była zatrudniona jako adiunkt w Wyższej Szkole Humanistyczno - Przyrodniczej w Sandomierzu, gdzie prowadziła wykłady, seminaria i ćwiczenia z przedmiotu: elementy postępowania karnego dla studentów Wydziału Prawa i Ekonomii WSHP na kierunku administracja.

Od 2001 do 24 stycznia 2005 na podstawie umowy cywilnoprawnej prowadziła wykłady dla studentów kierunku Administracja w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Od 1 czerwca 2008 r. do maja 2016 r.  była zatrudniona w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie na stanowisku profesora nadzwyczajnego,gdzie prowadziła badania naukowe dotyczące stosowania prawa w polskich organach wymiaru sprawiedliwości. Jest autorką i współautorką 9 raportów IWS, dotyczących między innymi stosowania nieizolacyjnych środków zapobiegawczych, aktywności oskarżyciela publicznego na rozprawie głównej w świetle zasady kontradyktoryjności, praktyki ścigania przestępstw z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt, pozycji oskarżyciela posiłkowego i powoda cywilnego w procesie karnym, realizacji zasady jawności, odpowiedzialności dyscyplinarnej w prawniczych zawodach zaufania publicznego.

Od 1995 roku była członkiem korespondentem, a od 2007 r. jest członkiem rzeczywistym Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, pełniąc  funkcję wiceprzewodniczącej Wydziału I Humanistycznego w kadencji na lata 2007 – 2011 oraz  2015 - 2019  pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Wydziału I Humanistycznego. W kadencji 2011 – 2015 była członkiem zarządu Wydziału I Humanistycznego LTN, ponownie została wybrana na członka Zarządu w kadencji 2020-2024.

W latach 2001 – 2004 współpracowała z Helsińską Fundacją Praw Człowieka w Warszawie. W ramach tej współpracy była w latach 2001/2002 szefem projektu, pt. „Działania prawne w interesie publicznym” dla organizacji pozarządowych z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, dotyczącego litygacji strategicznej.

W latach 2001 – 2004 prowadziła wykłady na temat ochrony prawa do prywatności w Międzynarodowej Szkole Praw Człowieka oraz w Polskiej Szkole Praw Człowieka w Warszawie.

W latach 2002 - 2004 była kierownikiem grantu badawczego projektu: „Skuteczność instrumentów ochrony praw pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym”, finansowanego przez KBN MNiI nr projektu 2H02A 02123, którego efektem była rozprawa habilitacyjna.

W 2008 r. była członkiem Zespołu Ekspertów Zewnętrznych ds. Analiz Delphi Narodowego Programu Foresight Polska 2020.

W 2010 r. była wiceprzewodniczącą powołanego przez Ministra Sprawiedliwości zarządzeniem z dnia 6 stycznia 2010 r. (Dz.Urz.M.S. z 2010 r., nr 1, poz. 1) Zespołu do przeprowadzenia analizy dotychczasowych oraz wypracowania rozwiązań prawnych w zakresie problematyki racjonalizacji postępowania w sprawach karnych.

W 2010 r. została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a w 2013 r. Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

Od 2012 r. jest członkiem Rady Programowej Wojskowego Przeglądu Prawniczego.

Jest członkiem Komisji Prawniczej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w kadencji 2011 – 2014.

W latach 2012 - 2015 była członkiem Zespołu Ekspertów ds Ofiar Przestępstw przy Prokuratorze Generalnym.

W kadencji 2019 - 2022 jest rzecznikiem dyscyplinarnym przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Od 2013 r. prowadzi wykłady w Uniwersytecie Dziecięcym UMCS.

Działa społecznie, między innymi współpracując z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną zwierząt i oskarżając jako oskarżyciel posiłkowy w sprawach o znęcanie nad zwierzętami, a także współpracując z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę dawna Fundacja Dzieci Niczyje.

Do 2007 r. była honorowym dawcą krwi.

Od 2007 r. społecznie prowadzi lekcje dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie na temat roli prawa w społeczeństwie obywatelskim.

Jest autorką (w kilkunastu przypadkach współautorką) ponad 100 różnego rodzaju opracowań, w tym między innymi 3 monografii: „Kontrola korespondencji i podsłuch w polskim procesie karnym” (Lublin 1998), „Skuteczność instrumentów ochrony praw pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym w świetle badań empirycznych” (Lublin 2006), "Praktyka stosowania nieizolacyjnych środków zapobiegawczych w procesie karnym" (Warszawa 2015); wspólnie z H. Paluszkiewicz jest współautorką podręcznika do postępowania karnego, pt. "Postępowanie karne" (wyd. Wolters Kluwer2015, 2016, 2017), jest takż współautorką i redaktorem naukowym dwóch kolejnych podręczników: „Postępowania szczególne i odrębne w procesie karnym” (Wolters Kluwer 2012), „Postępowanie karne. Kazusy z rozwiązaniami” (Wolters Kluwer 2013 oraz 2016 (współred. H. Paluszkiewicz).

Sporządziła 11 opinii prawnych, w tym na zlecenie Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu RP i Ministra Sprawiedliwości.

W Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej pełniła i nadal pełni liczne funkcje organizacyjne między innymi jest Rzecznikiem Dyscyplinarnym dla Nauczycieli Akademickich UMCS 

Wykaz funkcji pełnionych w UMCS

 

 1. 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997 – sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dla kandydatów na Wydział Prawa i Administracji,
 2. 1993 – 1996 – sekretarz Senackiej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów UMCS,
 3. 1993 – 2007 – opiekun studenckich karnistycznych praktyk prokuratorskich,
 4. 1999 – 2001 – członek Rady Bibliotecznej UMCS,
 5. 1996 – 2002 – członek Rady Wydziału Prawa i Administracji UMCS
 6. 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003 – zastępca przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej dla kandydatów na Wydział Prawa i Administracji
 7. 2001 – 2007 – pełnomocnik Dziekana do spraw studenckich praktyk zawodowych
 8. 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 – Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na I rok studiów
 9. 2001 – 2003, 2005 – 2008 – Sekretarz Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich UMCS
 10. 2003 – 2005 – Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli Akademickich UMCS
 11. od 2007 r. – Opiekun Sekcji Karnej do Spraw Przemocy w Rodzinie Studenckiej Poradni Prawnej
 12. 2004 – 2008 – Koordynator szkolenia studentów UMCS w zakresie etyki i odpowiedzialności dyscyplinarnej 
 13. 2008 – 2012 – członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich UMCS
 14. 2008 – 2012, 2012 – 2016, 2016 - 2020 – członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej
 15. 2012 – 2016 – członek Wydziałowej Komisji ds pozyskiwania funduszy zewnętrznych
 16. 2012 – 2016 – rzecznik dyscyplinarny dla Nauczycieli Akademickich UMCS
 17. 2012 – 2016 – członek senackiej Komisji ds Wydawnictw
 18. 2016 - 2019 Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli Akademickich UMCS
 19. 2020 - 2024 Rzecznik Praw Akademickich UMCS

Działalność naukowa

 

 

 


Ogłoszenia

Uprzejmie informuję, że 

konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 odbywać się będą 

stacjonarnie: we wtorki w godz. 10.00 - 11.00 

online: czwartki w godz. 11.00 - 12.00 

 

Jednocześnie informuję, że po ustaleniu terminów seminariów, godziny konsultacji mogą ulec nieznacznej zmianie.