Publikacje 2019

Wydanie książkowe

 1. Afanowicz-Cieślak R., Bernacki L., Celka Z., Chmiel J., Cwener A., Dajdok Z., Danielewicz W., Kurnicki B., Łysko A., Marcinik J., Marciniuk P., Markowski R., Mitka J., Nobis M., Nowak A., Oklejewicz K., Piwowarczyk R., Pliszko A., Popiela A., Posz E., Rosadziński Z., Sobisz Z., Szczęśniak E., Szeląg Z., Tokarska-Guzik B., Wołkowycki D., Wrzesień M., Zając A., Zając M., Zalewska-Gałosz J. 2019. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek. A. Zając, M. Zając (red.). Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, ss. 320.

Publikacje w czasopismach recenzowanych

 1. Dąbrowska A., Śmigała M., Denisow B., Winiarczyk K. 2019. Biology of flowering and insect visitors of Iris aphylla L. (Iridaceae). Turkish Journal of Botany 43 (6): 798-808.
 2. Kołodziej B., Sęczyk Ł., Sugier D., Kędzia B., Chernetskyy M., Gevrenova R., Henry M. 2019. Determination of the yield, saponin content and profile, antimicrobial and antioxidant activities of three Gypsophila species. Industrial Crops and Products 138: in press.
 3. Kopacki M., Szmagara M., Jamiołkowska A., Skwaryło-Bednarz B., Rysiak K., Marcinek B. 2019. The effect of fungal activity on photosynthetic parameters of different Canna cultivars under field conditions. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus 18 (3): 201-210.
 4. Petruczynik A., Plech T., Tuzimski T., Misiurek J., Kaproń B., Misiurek D., Szultka-Młyńska M., Buszewski B., Waksmundzka-Hajnos M. 2019. Determination of selected isoquinoline alkaloids from Mahonia aquifolia; Meconopsis cambrica; Corydalis lutea; Dicentra spectabilis; Fumaria officinalis; Macleaya cordata extracts by HPLC-DAD and comparison of their cytotoxic activity. Toxins 11 (10): in press.
 5. Petruczynik A., Tuzimski T., Plech T., Misiurek J., Szalast K., Szymczak G. 2019. Comparison of anticancer activity and HPLC-DAD determination of selected isoquinoline alkaloids from Thalictrum foetidum, Berberis sp. and Chelidonium majus extracts. Molecules 24 (19): in press.
 6. Szewczyk K., Kalemba D., Miazga-Karska M., Krzemińska B., Dąbrowska A., Nowak R. 2019. The essential oil composition of selected Hemerocallis cultivars and their biological activity. Open Chemistry 17: 1412–1422.
 7. Weryszko-Chmielewska E., Piotrowska-Weryszko K., Dąbrowska A. 2019. Response of Tilia sp. L. to climate warming in urban conditions – phenological and aerobiological studies. Urban Forestry & Urban Greening 43: in press.

Komunikaty konferencyjne i zjazdowe

 1. Chernetskyy M., Cwener A., Dąbrowska A., Szymczak G. 2019. Gatunki z Polskiej czerwonej listy paprotników i roślin kwiatowych w zbiorach Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie / Species from the Polish Red List of Pteridophytes and Flowering Plants in the collections of Maria Curie-Skłodowska University Botanical Garden in Lublin. Streszczenia referatów i plakatów 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika bez granic”, 1-7 lipca 2019, Kraków: 205.
 2. Chernetskyy M., Rysiak K., Dąbrowska A., Szymczak G. 2019. Rośliny zielne Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie jako źródło wiosennego pożytku. Materiały 56 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, 5-6 marca 2019, Kazimierz Dolny: 94-95.
 3. Chernetskyy M., Szymczak G. 2019. Budowa liści Nematanthus strigillosus (Mart.) H.E. Moore (Gesneriaceae Dumort.) / Structure of leaves in Nematanthus strigillosus (Mart.) H.E. Moore (Gesneriaceae Dumort.). Streszczenia referatów i plakatów 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika bez granic”, 1-7 lipca 2019, Kraków: 242.
 4. Cwener A. 2019. Zmiany struktury zbiorowisk muraw kserotermicznych na Lubelszczyźnie / Changes in the structure of xerothermic grasslands communities in the Lublin Region. Streszczenia referatów i plakatów 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika bez granic”, 1-7 lipca 2019, Kraków: 84-85.
 5. Cwener A., Chmielewski P. 2019. Róża francuska Rosa gallica L. na Lubelszczyźnie / Rosa gallica L. in the Lublin Region. Program i streszczenia I Sympozjum Różane, 14-16 czerwca 2019, Warszawa: 12-13.
 6. Cwener A., Michalczuk W., Chmielewski P., Chernetskyy M. 2019. Senecio z grupy Doria na Lubelszczyźnie / Senecio from Doria group in the Lublin Region. Streszczenia referatów i plakatów 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika bez granic”, 1-7 lipca 2019, Kraków: 85.
 7. Dąbrowska A., Siłuch M., Bartmiński P. 2019. Zastosowanie teledetekcji niskopułapowej i narzędzi GIS do oceny obszarów łąkowych Doliny Tyśmienicy w aspekcie wartości pszczelarskiej. Materiały 56 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, 5-6 marca 2019, Kazimierz Dolny: 93-94.
 8. Komsta Ł., Cwener A. 2019. Analiza fitosocjologiczna zespołu pałacowo-parkowego w Puławach w kontekście występowania pomurnika lekarskiego Parietaria officinalis L. / Czartoryski Palace and Park Complex in Puławy (Poland) – phytosociological analysis in context of Parietaria officinalis L. presence. Streszczenia referatów i plakatów 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika bez granic”, 1-7 lipca 2019, Kraków: 97.
 9. Maciorowski B., Misiurek D., Pluta M., Szymczak G. 2019. Ścieżka zmysłów w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Book of abstracts: International Conference on Accessibility „Botanical garden: A green world for everyone! Educational activities for visitors with special needs in green spaces”; 11th International Meeting and Conference of Botanic Gardens Network from the Baltic Sea Region; XLIX Conference of the Botanic Gardens and Arboreta in Poland (XLIX Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce), 9-12 June 2019, Poznań: 46-47.
 10. Monder M.J., Rysiak K., Szymczak G. 2019. Najważniejsze kolekcje róż współczesnej Andegawenii / The most important collections of roses in the Anjou. Program i streszczenia I Sympozjum Różane, 14-16 czerwca 2019, Warszawa: 30-31.
 11. Monder M.J., Rysiak K., Szymczak G. 2019. Rośliny olejkodajne w Dolinie Róż w Bułgarii / The oil plants in Rose Valley in Bulgaria. Streszczenia referatów i plakatów 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika bez granic”, 1-7 lipca 2019, Kraków: 211.
 12. Piotrowska-Weryszko K., Weryszko-Chmielewska E., Dąbrowska A. 2019. Fenologia kwitnienia i ziarna pyłku Tilia w powietrzu Lublina / Flowering phenology and airborne pollen grains of Tilia in Lublin. Streszczenia referatów i plakatów 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika bez granic”, 1-7 lipca 2019, Kraków: 22-23.
 13. Rysiak A., Cwener A. 2019. Analiza skuteczności zabiegów ochronnych przed Heracleum sosnowskyi Manden. i jego wpływ na cechy flory oraz banku nasion gatunków towarzyszących / Analysis of the effectiveness of protective treatments before Heracleum sosnowskyi Manden. and its impact on the characteristics of the flora and seed bank of associated species. Streszczenia referatów i plakatów 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika bez granic”, 1-7 lipca 2019, Kraków: 113-114.
 14. Rysiak K., Szymczak G. 2019. Ocena kwitnienia 60 taksonów roślin okrywowych w warunkach Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie / Evaluation of flowering of 60 taxa of groundcover plants in the conditions of the Botanical Garden of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. Streszczenia referatów i plakatów 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika bez granic”, 1-7 lipca 2019, Kraków: 212.
 15. Rysiak K., Szymczak G. 2019. Wpływ sposobu rozmnażania róż okrywowych na ich wzrost i kwitnienie w warunkach polowych / Impact of the propagation mode of groundcover roses on their and flowering in field conditions. Program i streszczenia I Sympozjum Różane, 14-16 czerwca 2019, Warszawa: 42-43.
 16. Rysiak K., Szymczak G., Żuraw B. 2019. Dynamika rozrastania się wybranych roślin okrywowych zalecanych do nasadzeń w zieleni miejskiej / Dynamics of growth of selected groundcover plants recommended for planting in urban greenery. Streszczenia referatów i plakatów 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika bez granic”, 1-7 lipca 2019, Kraków: 213.
 17. Szymczak G., Chernetskyy M., Dąbrowska A., Cwener A., Rysiak K., Misiurek D. 2019. Botanical Garden of Maria Curie-Skłodowska University – the source of research material. Book of Abstracts of the 6rd International Conference and Workshop “Plant – the source of research material”, 10-12 September 2019, Lublin-Nałęczów: 117.
 18. Śmigała M., Dąbrowska A., Winiarczyk K. 2019. Analiza przyczyn ograniczonego występowania Iris aphylla L. w Polsce / Analysis of the causes of the limited distribution of Iris aphylla L. in Poland. Streszczenia referatów i plakatów 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika bez granic”, 1-7 lipca 2019, Kraków: 258.
 19. Śmigała M., Dąbrowska A., Winiarczyk K. 2019. Ryjkowiec jako główny szkodnik populacji kosaćca bezlistnego (Iris aphylla L.) oraz syberyjskiego (Iris sibirica L.) / The weevil as the main pest of the leafless iris (Iris aphylla L.) and siberian (Iris sibirica L.). Streszczenia referatów i plakatów 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika bez granic”, 1-7 lipca 2019, Kraków: 257.
 20. Wdowiak-Wróbel S., Marek-Kozaczuk M., Kalita M., Palusińska-Szysz M., Chernetskyy M. 2019. Charakterystyka szczepu OA139 – filogeneza i taksonomia. Abstrakty IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, 27-28 czerwca 2019, Lublin: 78.
 21. Żuraw B., Rysiak K., Szymańska M., Sulborska A., Szymczak G. 2019. Wartość pożytkowa dla owadów zapylających dziko rosnących gatunków róży (Rosa L.). Materiały 56 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, 5-6 marca 2019, Kazimierz Dolny: 95-96.