Podstawowe informacje

Rok założenia: 1965

Areał: 21,25 ha

Liczba taksonów: około 7500

Zbiory roślinne wykorzystywane są do celów dydaktycznych i edukacyjnych oraz naukowo-badawczych realizowanych przez pracowników i studentów uczelni lubelskich.

Położenie geograficzne: Lublin (51° 16' N, 22° 30' E), 200 m n.p.m.

Klimat: Na Wyżynie Lubelskiej zaznacza się przewaga wpływów kontynentalnych z dużymi amplitudami temperatur rocznych oraz z długim latem i długą, chłodną zimą. W okresie 1951-2010: średnia wieloletnia temperatura roczna + 8,3°C; średnia roczna wieloletnia suma opadów atmosferycznych - 550,6 mm.

Konfiguracja: Ogród położony jest w dolinie rzeki Czechówki i obejmuje jej fragment, przylegające od strony zachodniej zbocze przecięte trzema lessowymi wąwozami oraz część płaskowyżu. Różnice wysokości między najniżej i najwyżej położonymi punktami wynoszą około 40 m.

Gleba: Na terenie Ogrodu przeważają gleby płowe pochodzenia lessowego; na zboczach występują gleby brunatne erodowane, a w obniżeniu - gleby aluwialne.