Publikacje 2016

Publikacje w czasopismach recenzowanych i rozdziały w monografiach

 1. Dąbrowska A., Chernetskyy M., Sawicki R., Szymczak G. 2016. Rośliny o właściwościach kosmetycznych we florze Polski. [W:] A. Kiełtyka-Dadasiewicz (red.), Rośliny w nowoczesnej kosmetologii. Monografia naukowa, 9-24. Wyd. Akadem. WSSP im. W. Pola w Lublinie, Lublin.
 2. Dąbrowska A., Piotrowska-Weryszko K., Weryszko-Chmielewska E., Sawicki R. 2016. Flowering phenology of selected Linden (Tilia L.) taxa in relations to pollen seasons. Journal of Apicultural Science 60 (2): 193-207.
 3. Hawrył M., Niemiec M., Słomka K., Waksmundzka-Hajnos M., Szymczak G. 2016. Micro-2D-TLC separation of phenolics in some species of mint and their fingerprints on diol bonded polar stationary phase. Acta Chromatographica 28 (1): 119-127.
 4. Hawrył A.M., Ziobro A., Swieboda R.S., Hawrył M.A., Chernetskyy M., Waksmundzka-Hajnos M. 2016. The HPLC fingerprint analysis of selected Cirsium species with aid of chemometrics. Journal of the Brazilian Chemical Society 27 (10): 1736-1743.
 5. Petruczynik A., Misiurek J., Tuzimski T., Uszyński R., Szymczak G., Chernetskyy M., Waksmundzka-Hajnos M. 2016. Comparison of different HPLC systems for analysis of galantamine and lycorine in various species of Amaryllidaceae family. Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies 39 (12): 574-579.
 6. Siłuch M., Dąbrowska A., Bartoszek K. 2016. Początek okresu wegetacyjnego określany na podstawie danych meteorologicznych, teledetekcyjnych i pojawów fenologicznych leszczyny pospolitej. Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 15 (2): 117-125.
 7. Szymczak G., Dąbrowska A., Chernetskyy M.,  Misiurek D., Sawicki R., Rysiak K., Wącior A. 2016. Ogród Botaniczny UMCS – królestwo roślin z różnych regionów świata. [W:] B. Czarnecka (red.), Na międzyrzeczu Wisły i Bugu. Krajobrazy roślinne i dziedzictwo kulturowe środkowowschodniej Polski i zachodniej Ukrainy, 53-68. Wyd. POLIHYMNA Sp. z o.o., Lublin. 
 8. Śmigała M., Dąbrowska A., Winiarczyk K. 2016. Iris sibirica L. we florze Polski. [W:] K. Kropiwiec, M. Szala (red.), Rośliny – przegląd wybranych zagadnień, 9-18. Wyd. Naukowe TYGIEL Sp. z o.o., Lublin.
 9. Wójciak-Kosior M., Sowa I., Blicharski T., Strzemski M., Dresler S., Szymczak G., Wnorowski A., Kocjan R., Świeboda R. 2016. The stimulatory effect of strontium ions on phytoestrogens content in Glycine max (L.) Merr. Molecules 21 (1): 90.
 10. Wójciak-Kosior M., Sowa I., Pucek K., Szymczak G., Kocjan R., Luchowski P. 2017. Evaluation of seasonal changes of triterpenic acid contents in Viscum album from different host trees. Pharmaceutical Biology 55 (1): 1-4.
 11. Wójciak-Kosior M., Sowa I., Szymczak G., Zapała K., Kocjan R., Blicharski T. 2016. Effect of sample pre-treatment on isoflavones quantification in soybean. Chemical Papers- Slovak Academy of Sciences 70 (8): 1087–1093.

Rozprawa doktorska

 1. Rysiak K. 2016. Ocena przydatności dwudziestu taksonów bylin rosnących w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie do nasadzeń jako rośliny okrywowe / Evaluation of the suitability of twenty selected taxa of perennials growing in the UMCS Botanical Garden in Lublin for groundcover planting. Praca doktorska. Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin.

 Komunikaty konferencyjne i zjazdowe

 1. Chernetskyy M. 2016. Tarczowatość liści w rodzaju Kalanchoë Adans. (Crassulaceae DC.) / Peltate leaf form in the genus Kalanchoë Adans. (Crassulaceae DC.). Streszczenia referatów i plakatów 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika – tradycja i nowoczesność”, 27 czerwca – 3 lipca 2016, Lublin: 254.
 2. Chernetskyy M., Sawicki R., Szymczak G., Cwener A., Chmielewski P. 2016. Szczodrzeniec zmienny Chamaecytisus albus (Hacq.) Rothm. w Polsce / Chamaecytisus albus (Hacq.) Rothm. in Poland. Streszczenia referatów i plakatów 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika – tradycja i nowoczesność”, 27 czerwca – 3 lipca 2016, Lublin: 107.
 3. Cwener A., Chmielewski P., Michalczuk W., Chernetskyy M. 2016. Endangered species of xerothermic grasslands in the Lublin Region. Proceedings of the 4rd International Conference “Rare Plants and Fungi of Ukraine and Adjacent Areas: Implementing Conservation Strategies”, 16-20 May 2016, Kyiv: 48-51.
 4. Dąbrowska A. 2016. Mikromorfologia powierzchni liścia i jej znaczenie w taksonomii kompleksu Festuca ovina agg. / Micromorphology of the leaf surface and its importance in the taxonomy of the Festuca ovina agg. complex. Streszczenia referatów i plakatów 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika – tradycja i nowoczesność”, 27 czerwca – 3 lipca 2016, Lublin: 284.
 5. Dąbrowska A., Kucharczyk M., Sawicki R., Szymczak G. 2016. Odtworzone stanowisko Linum hirsutum L. koło Kazimierza Dolnego / Regenerated locality of Linum hirsutum L. near Kazimierz Dolny. Streszczenia referatów i plakatów 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika – tradycja i nowoczesność”, 27 czerwca – 3 lipca 2016, Lublin: 112.
 6. Misiurek D., Dąbrowska A., Szymczak G. 2016. Rośliny lecznicze Działu Roślin Użytkowych Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie. Streszczenia Ogólnopolskiej Konferencji „Kolekcje roślin użytkowych w świetle Globalnej Strategii Ochrony Świata Roślin 2020” w ramach XLVI Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych, 13-16 czerwca 2016, Koryciny: 51.
 7. Rysiak A., Wrzesień M., Chernetskyy M. 2016. Struktura wielkości i cechy populacji Aegilops cylindrica Host na wybranych stanowiskach Lubelszczyzny / Structure of size and population characteristics of Aegilops cylindrica Host on selected areas of Lublin region. Streszczenia referatów i plakatów 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika – tradycja i nowoczesność”, 27 czerwca – 3 lipca 2016, Lublin: 146.
 8. Rysiak K., Hetman J. 2016. Dynamika rozrastania się wybranych bylin okrywowych z rodziny Brassicaceae / Dynamics of sprawl of selected groundcover perennials from the family Brassicaceae. Streszczenia referatów i plakatów 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika – tradycja i nowoczesność”, 27 czerwca – 3 lipca 2016, Lublin: 232.
 9. Szymczak G., Sawicki R., Chernetskyy M., Dąbrowska A., Rysiak K., Misiurek D. 2016. Rodzina Rosaceae w kolekcji Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / Family Rosaceae in the collection of the Botanical Garden of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. Streszczenia referatów i plakatów 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika – tradycja i nowoczesność”, 27 czerwca – 3 lipca 2016, Lublin: 233.