Publikacje 2001-2005

Publikacje w czasopismach recenzowanych i rozdziały w monografiach

 1. Sawicki B., Dąbrowska A., Kwiatkowski M. 2001. Zmienność cech liści ekotypów kostrzewy czerwonej kępowej (Festuca rubra subsp. fallax (Thuill.) Hack.). Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 474: 241-246.
 2. Weryszko-Chmielewska E., Sawicki B., Dąbrowska A. 2001. Charakterystyka biometryczna liści 15 ekotypów kostrzewy szczeciniastej (Festuca duriuscula L.). Wyd. Nauk. FRNA 3: 139-140.
 3. Franszczak-Być M., Dąbrowska K. 2002. Długosz królewski Osmunda regalis – nowe stanowisko w Parku Krajobrazowym Lasy Janowskie. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 58 (1): 125-127.
 4. Misztal K., Kwiatkowski M. 2002. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W: Łukasiewicz A., Puchalski J. (red.) Ogrody Botaniczne w Polsce, 87-102. Agencja Rekl.-Wyd. A. Grzegorczyk, Warszawa.
 5. Sawicki R., Kwiatkowski M, Franszczak-Być M., Dąbrowska K. 2002. Liczebność i aktualny stan populacji gipsówki wiechowatej w gminie Hrubieszów. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 58 (6): 86-89.
 6. Szymczak G. 2002. Przebieg kwitnienia wybranych gatunków sukulentów z rodziny Asclepiadaceae. Annales UMCS, Sectio EEE (Horticultura) 10: 19-24.
 7. Dąbrowska A. 2003. Opad pyłkowy wybranych taksonów roślin w dwóch dzielnicach Lublina w latach 2001-2002. Annales UMCS, Sectio EEE (Horticultura) 12: 87-92.
 8. Dąbrowska A. 2003. Ziarna pyłku szczawiu (Rumex L.) i babki (Plantago L.) w powietrzu dwóch dzielnic Lublina i Krasnegostawu. Annales UMCS, Sectio EEE (Horticultura) 13: 349-354.
 9. Franszczak-Być M., Dąbrowska K., Sawicki R., Kwiatkowski M. 2003. Ostnica Jana Stipa joannis w Tarnogórze koło Izbicy w woj. lubelskim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 59 (4): 83-86.
 10. Szymczak G., Kwiatkowski M. 2003. Stapeliowe (Asclepiadaceae) w kolekcji sukulentów Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie. Biuletyn Ogrodów Bot., Muzeów i zbiorów 12: 137-140.
 11. Szymczak G., Śniezko R. 2003. Skuteczność ręcznego zapylania niektórych gatunków stapeliowych w uprawie szklarniowej. Annales UMCS, Sectio EEE (Horticultura) 13: 101-108 + kolor. tab.
 12. Kwiatkowski M., Dąbrowska A., Sawicki R. 2004. Conservation of the genetic potential of rare plants in the Lublin district. Bulletin of Botanical Gardens, Museums and Collections 13: 49-53.
 13. Mardarowicz M., Wianowska D., Dawidowicz A.L., Sawicki R. 2004. Comparison of Terpene Composition in Engelmann Spruce (Picea engelmannii) Using Hyrodistillation, SPME and PLE.Z. Naturforsch. 59: 641-648.
 14. Sawicki B., Dąbrowska A. 2004. Waloryzacja ekotypów kostrzewy trzcinowej (Festuca arundinacea Schreb.). Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 497 (2): 561-567.
 15. Szymczak G., Śnieżko R. 2004. Rozwój pylnika Huernia pendula E.A. Bruce i Huernia stapelioides Schltr. (Apocynaceae, Asclepiadoideae, Stapelieae) w uprawie szklarniowej. Annales UMCS, Sectio EEE (Horticultura) 14: 111-118.
 16. Franszczak-Być M., Dąbrowska K., Sawicki R. 2005. Ocena zasobności populacji lnu złocistego Linum flavum L. na nowym stanowisku w Wirkowicach nad Wieprzem. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 61 (4): 90-93.

Komunikaty konferencyjne i zjazdowe

 1. Dąbrowska A. 2001. Charakterystyka opadu pyłkowego wybranych taksonów w dwóch dzielnicach Lublina w 2001 roku. Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Biologia kwitnienia, nektarowania i zapylania roślin”, 13-14 listopada 2001, Lublin.
 2. Dąbrowska K., Franszczak-Być M., Kwiatkowski M., Sawicki R. 2001. Florystyczne wzbogacenie zdewastowanego terenu w rejonie Puław. Materiały 52 Zjazdu PTB „Botanika w dobie biologii molekularnej”, 23-26 września 2001, Poznań: 195.
 3. Sawicki B., Dąbrowska A., Kwiatkowski M. 2001. Elementy morfologiczno-anatomicane liści ekotypów Festuca rubra L. i ich zmienność. Materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Genetyka i hodowla traw”, 13-14 marca, Poznań: 41.
 4. Sawicki B., Kwiatkowski M., Dąbrowska A. 2001. Badania cech morfologicznych i anatomicznych liści 15 ekotypów kostrzewy czerwonej (Festuca rubra L.). Materiały XXXII Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych, 7-8 czerwca 2001, Bolestraszyce: 63.
 5. Sawicki B., Kwiatkowski M., Dąbrowska A., Klusek G. 2001. Zróżnicowanie ekotypów (Festuca pratensis Huds.) pod względem zawartości N, P, K, Ca i Mg w części nadziemnej roślin. Materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Genetyka i hodowla traw”, 13-14 marca 2001, Poznań: 43.
 6. Szymczak G. 2001. Biologia kwitnienia wybranych gatunków Stapelieae. Materiały 52 Zjazdu PTB „Botanika w dobie biologii molekularnej”, 23-26 września 2001, Poznań: 196.
 7. Szymczak G. 2001. Kwitnienie wybranych gatunków sukulentów z rodziny Asclepiadaceae. Streszczenia III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Biologia kwitnienia, nektarowania i zapylania roślin”, 13-14 listopada 2001, Lublin.
 8. Franszczak-Być M., Dąbrowska K., Kwiatkowski M. 2002. Trawy ozdobne w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Łąkarskiej „Wielofunkcyjna rola gatunków i odmian traw oraz motylkowych drobnonasiennych”, 21-23 maja 2002, Bydgoszcz-Pieczyska: 72.
 9. Rysiak K., Franszczak-Być M., Kwiatkowski M. 2002. Ocena wartości dekoracyjnej niektórych roślin kobiercowych i zadarniających w Ogrodzie Botanicznym UMCS. Streszczenia XIV Ogólnopolskiego Naukowego Zjazdu Kwiaciarzy, 23 października 2002, Skierniewice: 21-22.
 10. Sawicki B., Dąbrowska A. 2002. Wpływ czynników siedliskowych i agrotechnicznych na trwałość Lolium perenne w runi łąkowej. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Perspektywy Lolium perenne w Polsce”, 26-28 czerwca 2002, Poznań.
 11. Sawicki B., Gajda J., Dąbrowska A. 2002. Wstępne wyniki badań nad poprawieniem zawartości runi na zboczu hałdy w Kopalni Węgla Bogdanka. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Łąkarskiej „Wielofunkcyjna rola gatunków i odmian traw oraz motylkowych drobnonasiennych”, 21-23 maja 2002, Bydgoszcz-Pieczyska: 95.
 12. Dąbrowska A. 2003. Ziarna pyłku szczawiu (Rumex L.) i babki (Plantago L.) w powietrzu dwóch dzielnic Lublina i Krasnegostawu. Streszczenia IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Biologia kwitnienia roślin i alergie pyłkowe”, 13-14 listopada 2003, Lublin: 99.
 13. Kwiatkowski M. 2003. Walory krajobrazowe i historyczne założenia ogrodowego przy Dworku Kościuszków oraz Ogrodu Botanicznego UMCS na Sławinku w Lublinie. Materiały Konferencji Naukowej „Ogród Puławski – przeszłość przyszłości”, 26-27 czerwca 2003, Puławy: 198-203.
 14. Sawicki B., Dąbrowska A. 2003. Waloryzacja ekotypów kostrzewy trzcinowej (Festuca arundinacea Schreb.) z kolekcji Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie. Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zasoby genowe roślin w ochronie różnorodności biologicznej”, 22-13 października 2003, Skierniewice: 85.
 15. Szymczak G., Kwiatkowski M. 2003. Stapelieae w kolekcji Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie. Streszczenia XXXIV Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych „Udział polskich ogrodów botanicznych w utrzymaniu, ochronie, i popularyzacji zagrożonych roślin ze stref klimatu ciepłego”, 15-17 września 2003, Łódź: 70-71.
 16. Szymczak G., Śnieżko R. 2003. Effectiveness of artificial pollination in some Stapelieae (Asclepiadoideae) in greenhouse cultivation. Abstracts IX International Conference of Plant Embryology, Plant Reproduction: From Mendel to Molecular Biology, 1-3 september 2003, Brno: 72.
 17. Szymczak G., Śnieżko R. 2003. Skuteczność manualnego zapylania niektórych gatunków Stapelieae w uprawie szklarniowej. Streszczenia IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Biologia kwitnienia roślin i alergie pyłkowe”, 13-14 listopada 2003, Lublin: 77.
 18. Franszczak-Być M., Dąbrowska K., Kwiatkowski M. 2004. Roślinność kserotermiczna w Tarnogórze koło Izbicy. Streszczenia referatów i plakatów 53 Zjazdu PTB „Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie. Dobór natury”, 6-11 września 2004, Toruń-Bydgoszcz: 145.
 19. Kwiatkowski M., Dąbrowska A. 2004. Ochrona ginących gatunków roślin wodnych i bagiennych w zbiorniku wodnym Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie. Streszczenia referatów i plakatów 53 Zjazdu PTB ”Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie. Dobór natury”, 6-11 września 2004, Toruń-Bydgoszcz: 146.
 20. Kwiatkowski M., Sawicki R. 2004. Arboretum Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie. Materiały Konferencyjne Zjazdu Sekcji Dendrologicznej PTB „Drzewo w krajobrazie kształtowanym przez człowieka”, 28-29 czerwca 2004, Olsztyn-Kudypy: 28.
 21. Szymczak G., Śnieżko R., Zarzyka B. 2004. Budowa i rozwój pylników niektórych gatunków stapeliowych Asclepiadoideae Streszczenia referatów i plakatów 53 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie. Dóbr natury”, 6-11 września 2004, Toruń-Bydgoszcz: 146-147.
 22. Czarnecka B., Franszczak-Być M., Władyka M. 2005. Kwitnienie roślin górskich w warunkach Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie. Streszczenia V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Biologia kwitnienia roslin i alergie pyłkowe”, 9-10 listopada 2005, Lublin: 21.
 23. Franszczak-Być M., Dąbrowska K. 2005. Edukacyjna i ogólnospołeczna funkcja Ogrodu Botanicznego UMCS na Lubelszczyźnie. Streszczenia Konferencji Naukowej z 80-lecia Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu „Rola ogrodów botanicznych w ogólnospołecznej edukacji przyrodniczej”, 14-15 września 2005, Poznań: 26.
 24. Kwiatkowski M., Dąbrowska A. 2005. Hydrofity w Ogrodzie Botanicznym UMCS. Streszczenia Konferencji Naukowej z 80-lecia Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu „Rola ogrodów botanicznych w ogólnospołecznej edukacji przyrodniczej”, 14-15 września 2005, Poznań: 34.
 25. Szymczak G., Rysiak K. 2005. Kolekcje roślin strefy klimatu ciepłego w popularyzacji wiedzy przyrodniczej. Streszczenia Konferencji Naukowej z 80-lecia Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu „Rola ogrodów botanicznych w ogólnospołecznej edukacji przyrodniczej”, 14-15 września 2005, Poznań: 35.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Szymczak G. 2001. Stapelieae – „inteligentne” sukulenty. Świat kaktusów 35 (1-2): 55-58.
 2. Trębaczewska-Smutek Z. 2001. Budowa zbiornika z folii. Lubelski Poradnik Budowlany 2: 92-94.
 3. Trębaczewska-Smutek Z. 2001. Rośliny wodne cz. I. Lubelski Poradnik Budowlany 3: 98-100.
 4. Trębaczewska-Smutek Z. 2001. Rośliny wodne cz. II. Lubelski Poradnik Budowlany 4: 88-89.
 5. Trębaczewska-Smutek Z. 2001. Kolorowe wyspy. Wnętrze Twojego Domu 3: 43-44.
 6. Trębaczewska-Smutek Z. 2001. Zielony pokój. Wnętrze Twojego Domu 4: 93-94.
 7. Szymczak G. 2002. Rozmnażanie generatywne i powstawanie nowych form Stapelieae. Świat Kaktusów 36 (1-2): 62-64.
 8. Trębaczewska-Smutek Z. 2002. Rośliny skalne cz. I. Lubelski Poradnik Budowlany 2: 86-87.
 9. Trębaczewska-Smutek Z. 2002. Rośliny skalne cz. II. Lubelski Poradnik Budowlany 2: 90-91.
 10. Szymczak G. 2003. Systematyka i nazewnictwo stapeliowych. cz. I. Lublin 2003. Świat Kaktusów 37 (1-2): 75-77.
 11. Trębaczewska-Smutek Z. 2003. Rośliny skalne cz. III. Lubelski Poradnik Budowlany 2: 86-87.