Publikacje 2014

Wydanie książkowe

 1. Kapler A., Galej K., Maślak M., Matynia D., Mysza M., Niemczyk M., Węglarski K. (autorzy). Puchalski J., Wiland-Szymańska J., Szymczak G., Kojs P., Kozioł C. (komitet redakcyjny). 2014. Projekt FlorNatur ROBiA. Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski. Wyd. Śląskiego Ogrodu Botanicznego, Mikołów, ss. 73.

 Publikacje w czasopismach recenzowanych i rozdziały w monografiach

 1. Dąbrowska A. 2014. Characteristics of water and wetland plants of the water reservoirs in the UMCS Botanical Garden in Lublin, Poland. Acta Agrobotanica 67 (2): 41-50.
 2. Dąbrowska A. 2014. Dynamika sezonów pyłkowych drzew (Alnus, Corylus, Betula) i roślin zielnych (Ambrosia, Artemisia, Poaceae) w powietrzu Lublina w latach 2001-2013 (metoda grawimetryczna). [W:] E. Weryszko-Chmielewska (red.), Ziarna pyłku i zarodniki grzybów w powietrzu różnych regionów Polski, 151-161. PTB -Norbertinum, Lublin-Warszawa.
 3. Nurzyńska-Wierdak R., Bogucka-Kocka A., Szymczak G. 2014. Volatile constituents of Melissa officinalis leaves determined by plant age. Natural Product Communications 9 (5): 703-706.
 4. Sowa I., Wójciak-Kosior M., Rokicka K., Kocjan R., Szymczak G. 2014. Application of solid phase extraction with the use of silica modified with polyaniline film for pretreatment of samples from plant material before HPLC determination of triterpenic acids. Talanta 122: 51-57.
 5. Sowa I., Wójciak-Kosior M., Strzemski M., Dresler S., Szwerc W., Bicharski T., Szymczak G., Kocjan R. 2014. Biofortification of soy (Glycine max (L.) Merr.) with strontium ions. Journal of Agricultural and Food Chemistry 62: 5248-5252.
 6. Staszek D., Orłowska M., Rzepa J., Wróbel M., Kowalska T., Szymczak G., Waksmundzka-Hajnos M. 2014. Fingerprinting of the volatile fraction from selected thyme species by means of headspace gas chromatography with mass spectrometric detection. Journal of AOAC International 97 (5): 1250-1258.
 7. Strzemski M., Typek J., Rydzik E., Furtak M., Chernetskyy M., Szymczak G. 2014. Dziewięćsił popłocholistny (Carlina onopordifolia Basser) roślina muraw kserotermicznych Polski i Ukrainy. Acta Carpathica 16: 61-65.
 8. Szymczak G., Wójciak-Kosior M., Sowa I., Zapała K., Bogucka-Kocka A. 2014. Comparison of phenolic content and antioxidant activity of Actaea racemosa L. and Actaea cordifolia DC. Natural Product Research 29 (12): 1-4.
 9. Zapała K., Szymczak G., Wojciak-Kosior M. 2014. Determination of caffeic acid in root and rhizome of Black cohosh (Cimicifuga racemosa (L.) Nutt.). Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences 27 (2):108-110.

 Komunikaty konferencyjne i zjazdowe

 1. Chernetskyy M. 2014. The cuticular cover of the leaf surface in plants from the genus Kalanchoё Adans. (Crassulaceae DC.). Proceedings of the International Scientific Conference for the 175th anniversary of O.V. Fomin Botanical Garden of the Taras Shevchenko National University of Kyiv “Introduction, conservation and monitoring of plant diversity”, 20-24 May 2014, Kyiv: 222-223.
 2. Chernetskyy M. 2014. Unifacial leaf structure in species from the group Proliferae of the genus Kalanchoë (Crassulaceae). Book of Abstracts of the International Scientific and Practical Conference of the Young Scientists “Problems and Perspectives of the Plant World Investigations”, 13-16 May, Yalta (Crimea): 138.
 3. Dąbrowska A. 2014. Micromorphology of the leaf-blade epidermis in species of the group Festuca ovina (Poaceae). Proceedings of the International Scientific Conference for the 175th anniversary of O.V. Fomin Botanical Garden of the Taras Shevchenko National University of Kyiv “Introduction, conservation and monitoring of plant diversity”, 20-24 May 2014, Kyiv: 224-225.
 4. Dąbrowska A., Chernetskyy M., Szymczak G. 2014. Rośliny wodne i wilgociolubne w kolekcji Ogrodu Botanicznego UMCS. Streszczenia Ogólnopolskiej Konferencji "Różnorodność biologiczna Polski a Światowy Strategiczny Plan dla Bioróżnorodności 2011-2020 - nowe wyzwania i zadania dla ogrodów botanicznych oraz banków genów" w ramach XLIII Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych z okazji Jubileuszu 40-lecia utworzenia Ogrodu Botanicznego PAN, 30 czerwca - 4 lipca 2014, Warszawa-Powsin: 82.
 5. Dąbrowska A., Weryszko-Chmielewska E., Sawicki R. 2014. Fenologia kwitnienia wybranych taksonów lipy (Tilia L.) w odniesieniu do sezonów pyłkowych. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Pyłek roślin i alergie pyłkowe”, 30-31 maja 2014, Lublin: 38-39.
 6. Kubrak T., Dresler S., Szymczak G., Bogucka-Kocka A. 2014. Analiza kumaryn prostych w roślinach metodą elektroforezy kapilarnej (CE). Książka abstraktów V Lubelskiego Sympozjum Doktorantów Nauk Farmaceutycznych, 12 czerwca 2014, Lublin: 6.
 7. Orlowska M., Sajewicz M., Szymczak G., Waksmundzka-Hajnos M., Kowalska T. 2014. Porównanie zawartości związków fenolowych w różnych gatunkach tymianku (Thymus L.) techniką HPLC-DAD. Abstracts of the Xth International Conference “Ion Chromatography 2014”, 9-10 April 2014, Zabrze (Poland).
 8. Rokicka K., Wójciak-Kosior M., Sawicki R., Kowalczyk K., Pucek D. 2014. Czynniki wpływające na zawartość kwasu betulinowego i oleanolowego w Viscum album. Książka abstraktów V Lubelskiego Sympozjum Doktorantów Nauk Farmaceutycznych, 12 czerwca 2014, Lublin: 8.
 9. Szymczak G., Chernetskyy M., Sawicki R., Dąbrowska A. 2014. Polish flora species protected in the country and worldwide in the collection of the Botanical Garden of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. Proceedings of the International Scientific Conference for the 175th anniversary of O.V. Fomin Botanical Garden of the Taras Shevchenko National University of Kyiv “Introduction, conservation and monitoring of plant diversity”, 20-24 May 2014, Kyiv: 162.
 10. Zapała K., Wójciak-Kosior M., Sowa I., Szymczak G. 2014. Określenie zawartości izoflawonów w zależności od fazy kiełkowania w wybranych odmianach soi (Glycine sp.). Książka abstraktów V Lubelskiego Sympozjum Doktorantów Nauk Farmaceutycznych, 12 czerwca 2014, Lublin: 13.
 11. Żuraw B., Rysiak K., Szymczak G. 2014. Cechy pyłku wybranych gatunków róż (Rosa L.). Materiały 51 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, 11-13 marca 2014, Szczyrk: 72.