Publikacje 1965-1970

Publikacje w czasopismach recenzowanych i rozdziały w monografiach

 1. Fijałkowski D. 1965. Długosz  królewski  w  województwie  lubelskim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 21 (6): 42-44.
 2. Fijałkowski D. 1965. Stanowiska cieszynianki wiosennej (Hacquetia epipactis (Scop.) DC.) w województwie lubelskim. Fragm. Flor. et Geobot. 11 (4): 529-533.
 3. Fijałkowski D. 1965. Zbiorowiska wodno-torfowiskowe rezerwatu Świerszczów kolo Włodawy. Annales UMCS, Sectio C (Biologia) 20: 179-194.
 4. Fijałkowski D. 1965. Zbiorowiska kserotermiczne okolic Izbicy na Wyżynie Lubelskiej. Annales UMCS, Sectio C (Biologia) 20: 239-259.
 5. Fijałkowski D. 1966. Zbiorowiska roślinne lewobrzeżnej doliny Bugu w granicach województwa lubelskiego. Annales UMCS, Sectio C (Biologia) 21: 247-312.
 6. Kozak K. 1966. Bory nadleśnictwa Parczew. Annales UMCS, Sectio C (Biologia) 21: 313-342.
 7. Wolter J. 1966. Z historii Ogrodu Botanicznego w Lublinie. Wiadomości Botaniczne 10 (2): 136-139.
 8. Fijałkowski D. 1967. Głos w dyskusji. Dyskutujemy o szkółkach na przykładzie województwa lubelskiego. Las Polski 41 (23):5-7.
 9. Fijałkowski D. 1967. Zbiorowiska łąkowo-pastwowiskowe Lubelszczyzny. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 74: 29-37.
 10. Fijałkowski D. 1967. Znaczenie folii polietylenowej w rozmnażaniu roślin. Wiadomości Botaniczne 11 (3): 232-234.
 11. Fijałkowski D. 1967. Zbiorowiska roślin synantropijnych miasta Lublina. Annales UMCS, Sectio C (Biologia) 22: 195-233.
 12. Fijałkowski D. 1967. Zmienność brzóz Betula L. w województwie lubelskim. Annales UMCS, Sectio C (Biologia) 22: 371-379.
 13. Fijałkowski D., Kozak K. 1967. Obserwacje nad drzewami leśnymi wprowadzonymi do Ogrodu Botanicznego w Lublinie. Wiadomości Botaniczne 11 (2): 148-151.
 14. Kozak K. 1967. Olsy, grądy i bory mieszane nadleśnictwa Parczew. Annales UMCS, Sectio C (Biologia) 22: 329-358.
 15. Kozak K. 1967. Wyspowe stanowiska jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w północnej części woj. lubelskiego. Annales UMCS, Sectio C (Biologia) 22: 359-369.
 16. Fijałkowski D. 1968. Badania nad okresami rozwijania się i zrzucania liści dębu szypułkowego Quercus robur L. Annales UMCS, Sectio C (Biologia) 23: 203-213.
 17. Fijałkowski D. 1968. O konieczności opierania gospodarki w lasach niepaństwowych na podstawach przyrodniczych. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 14 (6): 20-23.
 18. Fijałkowski D. 1968. Zmienność dębu szypułkowego (Quercus robur L.) i bezszypułkowego (Quercus sessilis Ehrh.) w lasach Lubelszczyzny. Sylwan 12: 41-48.
 19. Fijałkowski D. 1968. Zmienność sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L. w województwie lubelskim. Annales UMCS, Sectio C 23: 181-201.
 20. Fijałkowski D. 1968. Udział nowszych antropofitów i apofitów we florze województwa lubelskiego. W: Faliński J.B. (red.) Synantropizacja szaty roślinnej. I. Neofityzm i apofityzm w szacie roślinnej Polski, 81-95. Materiały sympozjum w Nowogrodzie, 27-30 sierpnia 1968, Warszawa.
 21. Fijałkowski D., Górski J. 1968. Stosunki ekologiczne i fitosocjologiczne siedlisk mącznicy lekarskiej (Arctostaphyllos uva-ursi L.) pod Zaklikowem w województwie lubelskim. Fragm. Flor. et Geobot. 14 (4): 433-439.
 22. Kozak K. 1968. Stawy jako jeden z pierwszych obiektów w Ogrodzie Botanicznym UMCS na Sławinku. Wiadomości Botaniczne 12 (2): 148-150.
 23. Kozak K. 1968. Zbiorowiska roślinne torfowisk przejściowych i wysokich oraz ich powiązania z lasami nadleśnictwa Parczew. Annales UMCS, Sectio C (Biologia) 23: 215-237.
 24. Fijałkowski D. 1969. Podstawowe założenia przy zakładaniu alpinarium w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie. Wiadomości Botaniczne 13 (1): 81-84.
 25. Fijałkowski D. 1969. Helena Koporska. Wiadomości Botaniczne 13 (2): 103-104.
 26. Fijałkowski D., Kozak K., Warmińska B. 1969. Formy świerka pospolitego Picea abies (L.) Kersten w województwie lubelskim. Annales UMCS, Sectio C (Biologia) 24: 163-198.
 27. Fijałkowski D. 1969. Szata roślinna. W: Myśliński K. (red.) Zamość i Zamojszczyzna w dziejach i kulturze polskiej, 55-59. Zamość.
 28. Fijałkowski D. 1969. Zbiorowiska leśne województwa lubelskiego. Folia Societatis Scientiarum Lubliniensis (Lub. TN), Sectio Biologia 9: 27-32.
 29. Fijałkowski D. 1969. Zespoły kserotermiczne Lubelszczyzny. Folia Societatis Scientiarum Lubliniensis (Lub. TN), Sectio Biologia 9: 45-51.
 30. Fijałkowski D. 1969. Zespoły roślinne wodne i gleb mokrych województwa lubelskiego. Folia Societatis Scientiarum Lubliniensis (Lub. TN), Sectio Biologia 9: 67-76.
 31. Fijałkowski D. 1969. Zmienność wierzb (Salix L.) dziko rosnących w województwie lubelskim. Fragm. Flor. et Geobot. 15 (4): 399-416.
 32. Kozak K. 1969. Struktura biometryczna i dynamika drzewostanów w rezerwacie Obrocz na Roztoczu Środkowym. Annales UMCS, Sectio C (Biologia) 24: 119-136.
 33. Krzaczek W., Krzaczek T. 1969. Łąki śródleśne okolic Biłgoraja i Tarnogrodu. Annales UMCS, Sectio C (Biologia) 24: 199-213.
 34. Petrowicz M. 1969. Próby wprowadzenia do upraw kwiaciarskich niektórych roślin dziko rosnących w Polsce (komunikat). Wiadomości Botaniczne 13 (3): 229-231.
 35. Fijałkowski D. 1970. O cyklicznym zakwitaniu dziewięćsilu poplocholistnego Carlina onopordifolia Bess. w rezerwacie Rogów na Lubelszczyźnie. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 26: 61-62.
 36. Fijałkowski D., Kozak K. 1970 Roślinność rezerwatu „Torfowisko nad Jeziorem Czarnym Sosnowickim”. Annales UMCS, Sectio C (Biologia) 25: 212-241.
 37. Izdebski K., Kozak K. 1970. Ocena struktury i dynamiki drzewostanów w projektowanym rezerwacie leśnym Bukowy Las pod Narolem. Annales UMCS, Sectio C (Biologia) 25: 197-211.
 38. Paszewski A., Fijałkowski D. 1970. Badania botaniczne rezerwatu Durne Bagno koło Włodawy. Annales UMCS, Sectio C (Biologia) 25: 171-197.
 39. Petrowicz M. 1970. Ujemny wpływ zimy 1968/69 na wegetację niektórych gatunków bylin, krzewów i drzew. Wiadomości Botaniczne 14 (2): 170-173.