Procedura wyjazdu zagranicznego

PROCEDURA WYJAZDU ZAGRANICZNEGO DLA DOKTORANTA SZKÓŁ DOKTORSKICH

Wyjazdy naukow-badawcze np. kwerendy, konferencje itp. doktorantów są  regulowane odpowiednimi przepisami z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej oraz Zarządzeniem Nr 69/2022 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie podróży służbowych pracowników, wyjazdów studentów i doktorantów oraz osób niezatrudnionych na UMCS.

Doktorant zamierzający odbyć służbową podróż zagraniczną zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów w Biurze Szkół Doktorskich:

  1. Podanie do Dyrektora szkoły zawierające cel i termin wyjazdu oraz szacowane koszty wyjazdu podpisane przez Promotora i Dyrektora Instytutu.
  2. Opinię Promotora uzasadniająca wyjazd zagraniczny.
  3. W przypadku wyjazu na konferencje zagraniczną należy załączyć informację od organizatorów o przyjęciu prezentacji oraz wniosek o dokonanie przedpłaty opłaty konferencyjnej.
  4. Wniosek dotyczący zagranicznej podróży służbowej ( wniosek proszę wypełnić na komputerze).

Wszystkie dokumenty dotyczące wyjazdu zagranicznego należy złożyć w Biurze Szkół Doktorskich w terminie do 14 dni przed planowanym wyjazdem.

Po pozytywnej opinii Dyrektora szkoły doktorant jest zobowiązany do odebrania dokumentów i przekazania ich do Zespół ds. Wyjazdów Zagranicznych do Pani Elizy Słobody (budynek Rektoratu, pokój nr 1308).

Procedura zakupu biletu lotniczego

Wyjazd należy rozliczyć w ciągu 14 dni od zakończenia podróży w Kwesturze (pokój 806) następującymi dokumentami:

  • fakturami/rachunkami w przypadku opłaty konferencyjnej,
  • fakturami/rachunkami w przypadku hotelu.


Faktura musi być wystawiona na adres uczelni:

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
PLAC MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 5
20-031 LUBLIN, POLAND
VAT/NIP: PL 712 010 36 92

Wysokość diet zagranicznych stanowi załącznik do w/w Rozporządzenia (str. 7-10).