Zasady oceny kandydata

Szczegółowe zasady oceny kandydatów do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

1. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

1) rozmowę kwalifikacyjną dotyczącą tematów zgodnych z deklarowaną przez Kandydata dyscypliną naukową w jakiej zamierza przygotować rozprawę doktorską oraz tematyki wybranej przez Kandydata spośród tematyk badawczych zamieszczonych w ogłoszeniu o naborze do szkoły doktorskiej. Kandydat może zgłosić własną tematykę badawczą, o ile będzie ona przynajmniej częściowo zgodna z obszarami badań prowadzonych w jednostkach Uniwersytetu reprezentujących dyscypliny naukowe: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku lub IA PAN oraz IUNG-PIB reprezentujących dyscyplinę rolnictwo i ogrodnictwo lub IKiFP PAN reprezentujących dyscyplinę nauki chemiczne. Kandydat w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedstawia krótką, maksymalnie 15 minutową prezentację multimedialną. Powinna ona być przygotowana w formacie power point lub pdf i zawierać: opis sylwetki Kandydata z uwzględnieniem osiągnięć naukowych, motywację do podjęcia nauki w Szkole Doktorskiej i wyboru tematyki badawczej, innowacyjność proponowanych badań na tle aktualnego stanu wiedzy w danej dziedzinie. Wydruk prezentacji Kandydat powinien dostarczyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 2 ust. 4 uchwały w sprawie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

W przypadku Kandydatów z zagranicy, którzy nie mogą zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną realizowaną w siedzibie Uniwersytetu, rozmowa może być przeprowadzona za pomocą komunikatora internetowego. W tym przypadku Kandydat musi wcześniej przesłać prezentację
w formie elektronicznej;

2) ocenę dorobku deklarowanego przez Kandydata. Kandydat przedstawia maksymalnie trzy najważniejsze jego zdaniem (udokumentowane) osiągnięcia związane z dyscypliną naukową w jakiej zamierza przygotować rozprawę doktorską. Kandydat może podać następujące osiągnięcia:

a) artykuły naukowe opublikowane w czasopismach znajdujących się na aktualnie obowiązującej liście MEiN;

b) recenzowane artykuły naukowe opublikowane w czasopismach nieujętych w aktualnie obowiązującym spisie czasopism MEiN;

c) monografie i rozdziały w monografii opublikowane w wydawnictwach ujętych w aktualnie obowiązującym wykazie MEiN;

d) udział w międzynarodowym lub krajowym projekcie badawczym;

e) udział w międzynarodowym lub krajowym stażu badawczym nieobjętym programem studiów;

f) wymiana w ramach programu Erasmus;

g) wygłoszenie przez Kandydata referatu na naukowej konferencji międzynarodowej lub krajowej;

h) autorstwo lub współautorstwo posteru na naukowej konferencji międzynarodowej lub krajowej;

i) aktywny udział lub współorganizacja wydarzeń popularyzujących naukę.

2. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wynosić będzie 70 pkt. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlegać będzie:

1) wiedza z zakresu dyscypliny w jakiej zamierza przygotować rozprawę doktorską oraz tematyki wybranej przez Kandydata spośród tematyk badawczych zamieszczonych w ogłoszeniu o naborze do szkoły doktorskiej lub własnej tematyki badawczej spełniającej wymogi, o których mowa w ust. 1 pkt. 1. Kandydat może uzyskać maksymalnie 40 pkt.

2) jakość i wartość merytoryczna prezentacji, za którą Kandydat może uzyskać maksymalnie 20 pkt.

3) umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie komunikatywnym, za którą Kandydat może uzyskać maksymalnie 10 pkt.

3. Za ocenę dorobku Kandydat może uzyskać maksymalnie 30 pkt. z zastrzeżeniem, że punktacja za pojedyncze osiągnięcie wynosi:

1) artykuły naukowe opublikowane w czasopismach znajdujących się na aktualnie obowiązującej liście MEiN w dyscyplinach, w których prowadzona jest Szkoła Doktorska NŚiP z przypisaną liczbą punktów od 100 do 200 na czasopismo – 10 pkt., z przypisaną liczbą punktów od 20 do 70 na czasopismo – 7 pkt.;

2) recenzowane artykuły naukowe opublikowane w czasopismach nieujętych w aktualnie obowiązującym spisie czasopism MEiN – 4 pkt.;

3) monografie i rozdziały w monografii opublikowane w wydawnictwach ujętych w aktualnie obowiązującym wykazie MEiN – 5 pkt.;

4) udział w międzynarodowym projekcie badawczym – 7 pkt.;

5) udział w krajowym projekcie badawczym – 5 pkt.,

6) udział w międzynarodowym stażu badawczym nieobjętym programem studiów - poniżej 30 dni – 5 pkt., 30 dni i więcej – 10 pkt.;

7) udział w krajowym stażu badawczym nieobjętym programem studiów - poniżej 30 dni – 4 pkt., 30 dni i więcej – 7 pkt.;

8) wymiana w ramach programu Erasmus – 5 pkt.;

9) wygłoszenie przez Kandydata referatu na naukowej konferencji międzynarodowej  – 7 pkt. (plus 1 pkt. za wyróżnione wystąpienia);

10) wygłoszenie przez Kandydata referatu na naukowej konferencji krajowej  – 5 pkt. (plus 1 pkt. za wyróżnione wystąpienie);

11) prezentacja posteru na naukowej konferencji krajowej lub międzynarodowej – 4 pkt. (plus 1 pkt za wyróżnienie posteru);

12) współautorstwo referatu albo posteru na naukowej konferencji krajowej lub międzynarodowej  prezentowanego przez inną osobę – 3 pkt.

13) aktywny udział lub współorganizacja wydarzeń popularyzujących naukę – maksymalnie 3 pkt. niezależnie od liczby zgłoszonych aktywności (do oceny Komisji)

14) inne osiągnięcia (w tym nagrody i wyróżnienia) związane z działalnością naukową w dyscyplinach, w których prowadzone jest kształcenie w SDNŚiP – max. 5 pkt. (do oceny Komisji).

4. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez Kandydata w trakcie postępowania rekrutacyjnego wynosi 100 pkt.

5. Spośród kandydatów, którzy uzyskali co najmniej 40 pkt. z rozmowy kwalifikacyjnej tworzona jest lista rankingowa w ramach danego limitu przyjęć. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje łączna liczba uzyskanych punktów.