Procedura wyjazdu krajowego

PROCEDURA WYJAZDU KRAJOWEGO DLA DOKTORANTA SZKÓŁ DOKTORSKICH

Wyjazdy naukow-badawcze np. kwerendy, konferencje itp. doktorantów są  regulowane odpowiednimi przepisami z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej oraz Zarządzeniem Nr 69/2022 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie podróży służbowych pracowników, wyjazdów studentów i doktorantów oraz osób niezatrudnionych na UMCS.

Doktorant zamierzający odbyć służbową podróż krajową np. konferencja, kwerenda itp. zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów w Biurze Szkół Doktorskich:

  1. Podanie do Dyrektora szkoły zawierające cel i termin wyjazdu oraz szacowane koszty wyjazdu podpisane przez Promotora i Dyrektora Instytutu.
  2. Opinię Promotora uzasadniająca wyjaz naukowo-badawczy.
  3. Wniosek o wszczęcie postępowania na noclegi. Należy dołączyć przegląd ofert (min. dwie) wraz z protokołem z przeprowadzonego postępowania.
  4. Zamówienie na noclegi.
  5. Nocleg może zostać opłacony przez UMCS odpowiednio przed wyjazdem jeżli wniosek o wszczęcie postępowania zostanie zaakceptowany przez Kwesturę a hotel wskazany w zamówieniu wystawi fakturę profoma.
  6. W przypadku wyjazu na konferencje należy załączyć informację od organizatorów o przyjęciu prezentacji oraz wniosek o dokonanie przedpłaty opłaty konferencyjnej.
  7. Zwrot kosztu podróży otrzymują Państwo na podstawie faktury lub rachunku oraz wniosku o zwrot kosztów.

Wszystkie dokumenty dotyczące wyjazdu krajowego należy złożone w Biurze Szkół Doktorskich w terminie do 14 dni przed planowanym wyjazdem.

Wyjazd należy rozliczyć w ciągu 14 dni od zakończenia podróży w Biurze Szkół Doktorskich następującymi dokumentami:

  • fakturami/rachunkami w przypadku opłaty konferencyjnej,
  • fakturami/rachunkami w przypadku hotelu.
  • fakturami/rachunkami w przypadku transportu (pociąg, autobus/bus)


Faktura musi być wystawiona na adres uczelni:

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
PLAC MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 5
20-031 LUBLIN, POLSKA
VAT/NIP: 712 010 36 92

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.10.2022 r.