Procedura wyjazdu krajowego

PROCEDURA WYJAZDU KRAJOWEGO DLA DOKTORANTA SZKÓŁ DOKTORSKICH

Wyjazdy naukow-badawcze np. kwerendy, konferencje itp. doktorantów są  regulowane odpowiednimi przepisami z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Doktorant zamiezający odbyć służbową podróż krajową np. konferencja, kwerenda itp. zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów w Biurze Szkół Doktorskich:

  1. Podanie do Dyrektora szkoły zawierające cel i termin wyjazdu oraz szacowane koszty wyjazdu podpisane przez Promotora i Dyrektora Instytutu.
  2. Opinię Promotora uzasadniająca wyjaz naukowo-badawczy.
  3. Wniosek o wszczęcie postępowania  na noclegi. Należy dołączyć przegląd ofert (min. dwie).
  4. Zamówienie na noclegi.
  5. Nocleg może zostać opłacony przez UMCS odpowiednio przed wyjazdem jeżli wniosek o wszczęcie postępowania zostanie zaakceptowany przez Kwesturę a hotel wskazany w zamówieniu wystawi fakturę profoma.
  6. W przypadku wyjazu na konferencje należy załączyć informację od organizatorów o przyjęciu prezentacji oraz wniosek o dokonanie przedpłaty opłaty konferencyjnej.
  7. Zwrot kosztu podróży otrzymują Państwo na podstawie faktury lub rachunku.

W przypadku wyjazdu służbowego doktoranta ( w czasie pandemii ) potrzebna jest zgoda JM Rektor. Każdy pracownik/doktorant wraz z podaniem do Dyrektora szkoły podróż służbową zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dotyczącego COVID-19.

Wszystkie dokumenty dotyczące wyjazdu krajowego należy złożone w Biurze Szkół Doktorskich w terminie do 14 dni przed planowanym wyjazdem.

Wyjazd należy rozliczyć w ciągu 14 dni od zakończenia podróży w Biurze Szkół Doktorskich następującymi dokumentami:

  • fakturami/rachunkami w przypadku opłaty konferencyjnej,
  • fakturami/rachunkami w przypadku hotelu.
  • fakturami/rachunkami w przypadku transportu (pociąg, autobus/bus)


Faktura musi być wystawiona na adres uczelni:

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
PLAC MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 5
20-031 LUBLIN, POLSKA
VAT/NIP: 712 010 36 92

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013.