Program

Podczas Międzynarodowej Szkoły Letniej wykładowcy z Polski i z zagranicy poprowadzą serie 6-godzinnych zajęć, tj. wykładów i warsztatów dotyczących następujących obszarów tematycznych: sztucznej inteligencji, start-upów, własności intelektualnej i projektów badawczych. Wszystkie zajęcia będą prowadzone w języku angielskim.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą na terenach miasteczka akademickiego w ECOTECH-COMPLEX Centrum Analityczno-Programowe dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku, ul. Głęboka 39 w Lublinie.

Szkoła obejmuje 11 wykładów wstępnych połączonych z warsztatami. Certyfikat ukończenia Międzynarodowej Szkoły Letniej z plane rozwoju osobistego zostanie wręczony wszystkim uczestnikom na zakończenie Szkoły.

Sprawdź ramowy program.

Poniżej znajdują się szersze opisy zagadnień, które zostaną poruszone w grupach warsztatowych. 

I. SZTUCZNA INTELIGENCJA

- sztuczna inteligencja w badaniach naukowych, w szczególności:

 • AI w badaniach naukowych

 • modele „domowe” vs. duże modele AI

 • ewolucja i przyszłość GPT
 • nowoczesna nauka z chatGPT

- sztuczna inteligencja związana z kodowaniem,  w szczególności:

 • elementy składowe sztucznej inteligencji z kodem,

 • głębokie sieci neuronowe (DNN) – jak są zbudowane,

 • sieci neuronowe i rozpoznawanie obrazów,

 • Generative Adversary Networks (GAN) – jak wygenerować obraz

 • Reinforcement Learning (RL) – jak trenować robota

 • Sieć rekurencyjna LSTM i generowanie tekstu.

- sztuczna inteligencja związana z gospodarką, społeczeństwem i polityką, w szczególności:

 • ogólne wprowadzenie do dyskusji nad sztuczną inteligencją oraz zbadanie, jakie są jej ekonomiczne, polityczne, społeczne i kulturowe konsekwencje.

 • wiedza na temat jak maszyny ze sztuczną inteligencją wpływają na różne sfery i aspekty życia publicznego i prywatnego;

 • zagadnieniea automatyzacji siły roboczej, inwigilacji, kapitalizmu, działań wojennych i śmiercionośnej broni autonomicznej, a także automatyzacji nierówności społecznych.

II. START UP

- start-upy związane ze sztuczną inteligencją, w szczególności:

 • wykonalności startupu i różnych działań, które do niego doprowadzą.

 • przykłady studiów przypadków dotyczących sztucznej intelignecji.

 • generowanie pomysłów, wielkość rynku, budowanie firmy.

- star-upy z elementami kreatywnego myślenia, w szczególności:

 • kreatywność we współczesnym świecie,

 • jak zbudować projekt z pomysłu,

 • Canva przydatna do stworzenia planu i sprawdzenia potencjału pomysłu (prezentacja i warsztaty w grupach),

 • Co blokuje, a co pobudza pomysł na biznes.

- start upy w konsorcjach projektowych, w szczególności:

 • rola, jaką interesariusze mogą pełnić w konsorcjach projektowych wraz z przykładami (zaczerpniętymi z projektów związanych ze sztuczną inteligencją),

 • narzędzia/sposoby nawiązywania współpracy, jak robimy to w pracy;

 • zdefiniowanie interesariuszy i ich roli w nawiązaniu współpracy w określonej domenie za pośrednictwem modelu biznesu badawczego;

 • zdefiniowanie profilu do przedstawienia tego, co może wnieść badacz oraz pomysłu na projekt, do którego potrzebujesz współpracowników (podstawa do kojarzenia).

III. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 - własności intelektualna związana z towarami podrabianymi i pirackimi, w szczególności:

 • towary podrabiane i pirackie - aktualne trendy w fałszowaniu,

 • główne trendy w międzynarodowym obrocie towarami podrabianymi na podstawie badań przeprowadzonych przez EUIPO we współpracy z OECD i innymi organizacjami,

 • różne aspekty podrabiania, w tym główne kraje pochodzenia podróbek przywożonych do UE, wielkość takiego przywozu i wynikające z niego szkody dla gospodarki,

 • IP w praktyce – działania EUIPO wspierające egzekwowanie praw własności intelektualnej.

 • przegląd działań EUIPO wspierających egzekwowanie praw własności intelektualnej.

- własności intelektualnej związanej ze wzrostem gospodarczym, w szczególności:

 • podstawowe informacjach na temat własności intelektualnej (IP) i jej roli we wzroście gospodarczym,

 • różne aspekty ochrony własności intelektualnej (definicja IP, przykłady IP, rodzaje IP, przykłady naruszeń IP),

 • sposób ochrony własności intelektualnej w Unii Europejskiej,

 • IP w praktyce – narzędzia IP on-line (bazy danych itp.).

 • źródła danych na temat IP, takie jak raporty i informacje rzeczowe oraz bazy danych (np. baza danych marek, baza projektów, baza danych patentów itp.)

IV. PROJEKTY BADAWCZE

- projekty badawcze związane z metodami statystycznymi, w szczególności:

 • przyczynowość: podejścia filozoficzne

 • skierowane grafy acykliczne (DAG) i kontrfakty,

 • podstawowe wprowadzenie do DAG i kontrfaktycznego modelu przyczynowego Neymana-Rubina, omawiając zalety eksperymentów z tej perspektywy i implikacje dla badań nieeksperymentalnych,

 • szacowanie skutków przyczynowych na podstawie danych obserwacyjnych oraz tego, jak może w tym pomóc uczenie maszynowe.

- projekty badawcze z uwzględnieniem kryteriów jakościowych, w szczególności:

 • Jakie jest dobre pytanie badawcze?

 • Jak odzwierciedlić swoje zainteresowanie w pomyślnym pytaniu badawczym?

 • Wybór tematu badawczego i sformułowanie jasnego pytania, na które można odpowiedzieć.

 • Pisanie wniosku: przegląd literatury (jaki temat jest teraz ważny i kto jest kluczowym graczem?), skuteczne pisanie (struktura, styl, charytatywność) i metodologia badań: co zamierzasz pokazać i jak?

 • Analiza argumentacji: co sprawia, że ​​argument jest dobry?

 • Wpływ: rozważenie, w jaki sposób twoje badania wpływają na twoją dziedzinę, inne dziedziny naukowe i codzienne życie

 • Analiza wniosku o grant.

Zajęcia będą realizowane w małych grupach dyskusyjnych w następującym formacie: dynamiczne krótkie wykłady, prezentacje wideo, dyskusje na temat studium przypadku, budowanie umiejętności ćwiczenia, dyskusja nad wynikami.