Dyscypliny

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych została utworzona zarządzeniem Nr 20 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2019 roku.

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych kształci młodych naukowców w następujących dyscyplinach naukowych:

Programy Studiów w Szkołach Doktorskich trwają 8 semestrów (4 lata) i są organizowane na podstawie programu nauczania i indywidualnych planów badawczych doktorantów. Pozwalają one doktorantom osiągnąć efekty uczenia się na poziomie 8 PQF.

Programy Nauczania w Szkołach Doktorskich obejmują kursy skierowane do wszystkich studentów Szkoły Doktoranckiej oraz kursy skierowane do doktorantów w określonej dyscyplinie akademickiej. Program może również obejmować staże, zajęcia niekredytowe oraz inne kursy.

Indywidualne Plany Badawcze przygotowywane są przez przyjętych doktorantów zgodnie z wytycznymi ogłoszonymi przez Radę Instytutu Naukowego na początku pierwszego roku akademickiego programu doktoranckiego. Doktoranci przygotowują indywidualne plany badawcze we współpracy i przy pomocy swoich opiekunów naukowych. Plany zawierają m.in. temat, metodologię, harmonogram badań, harmonogram przygotowania i pisania rozprawy doktorskiej; planowane publikacje, wizyty badawcze, materiały konferencyjne związane z badaniami doktoranckimi.