Wymogi formalne dla cudzoziemców

Wymogi formalne dla cudzoziemców

1. Zasady podejmowania i odbywania kształcenia w szkole doktorskiej przez cudzoziemców określa art. 323 w związku z art. 326, 327, 328 z zastrzeżeniem art. 198 ust. 8 Ustawy.

2. Cudzoziemcy mogą podejmować kształcenie prowadzone w języku polskim, jeżeli wykażą się znajomością języka polskiego tj.:

1) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub

2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego lub

3) ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim lub

4) ukończyli szkołę ponadpodstawową w Polsce lub

5) ukończyli studia wyższe w Polsce na kierunku prowadzonym w języku polskim lub

6) uzyskają w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej potwierdzenie, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie kształcenia w języku polskim.

3. Cudzoziemcy mogą podejmować kształcenie prowadzone w języku obcym, jeżeli:

1) legitymują się dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego, w którym prowadzone jest kształcenie, wymienionym w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały, z zastrzeżeniem, iż dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w jakim cudzoziemiec będzie odbywał kształcenie w Polsce, jak również dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce prowadzonych w tym samym języku obcym, w jakim cudzoziemiec będzie odbywał kształcenie w szkole doktorskiej lub;

2) uzyskają w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej potwierdzenie, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka obcego pozwalają na podjęcie kształcenia w języku obcym.

4. Cudzoziemcy oprócz dokumentów wymienionych w § 2 ust. 4 składają:

1) dokumenty legalizacyjne lub nostryfikacyjne dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt. 2 i 3, o ile zostały wydane przez uczelnię spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) kopię dokumentu tożsamości;

3) kserokopię dokumentów uprawniających do przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli zostały wydane przed lub w trakcie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego albo oświadczenie cudzoziemca, iż przedstawi stosowne dokumenty niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia w przypadku zakwalifikowania do szkoły doktorskiej;

4) jeden z dokumentów, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1-5 potwierdzających znajomość języka polskiego w przypadku chęci podjęcia kształcenia w języku polskim lub jeden z dokumentów, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1 potwierdzających znajomość języka obcego w przypadku chęci podjęcia kształcenia w języku obcym;

5) kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego albo oświadczenie cudzoziemca, że przystąpi do NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

5. Uniwersytet może poprosić kandydata o przedłożenie tłumaczenia zwykłego na język polski dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt. 2 i 3.