Wymogi fromalne

Wymogi formalne

UCHWAŁA Nr XXV – 12.7/21 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczychw roku akademickim 2022/23.

1. O przyjęcie do szkoły doktorskiej może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy.
2. Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest założenie przez niego osobistego konta w Systemie Obsługi Rekrutacji, zwanym dalej SOR.SOR funkcjonuje pod adresem: rekrutacja.umcs.pl. Kandydaci korzystają z dostępu do SOR we własnym zakresie.
3. Po założeniu konta w SOR, kandydat wybiera szkołę doktorską oraz wskazuje dyscyplinę naukową w jakiej zamierza przygotować rozprawę doktorską oraz załącza skany wszystkich wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2-7 i składa w siedzibie Szkoły Doktorskiej wersje papierowe dokumentów, o których mowa w ust. 4 oraz 5.
4. Kandydat do szkoły doktorskiej składa:
1) podanie o przyjęcie do szkoły doktorskiej wygenerowane z systemu SOR;
2) kopię dyplomu poświadczającą posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędny wraz z suplementem, o ile został wydany (oryginały dokumentów do wglądu) lub dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub 327 ust. 2 Ustawy dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała z zastrzeżeniem pkt. 3;
3) w przypadku osób, o których mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem, o ile został wydany (oryginały dokumentów do wglądu) lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku studiów jednolitych magisterskich;
4) aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych w Polsce;
5) dokumentację potwierdzającą dotychczasowy dorobek zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;(wzór listy)
6) informację o jednej deklarowanej przez siebie tematyce badawczej wybranej spośród tematyk badawczych zamieszczonych w ogłoszeniu o naborze do szkoły doktorskiej z zastrzeżeniem ust. 7;
7) kandydat może zgłosić własną tematykę badawczą, o ile będzie ona częściowo zgodna z obszarami badań prowadzonych w:
a) jednostkach Uniwersytetu reprezentujących dyscypliny naukowe: matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku
b) IA PAN, IUNG-PIB reprezentujących dyscyplinę rolnictwo i ogrodnictwo
c) IKiFP PAN reprezentującego dyscyplinę nauki chemiczne.
W przypadku, o którym mowa w pkt 7 kandydat dołącza zgodę pracownika Uniwersytetu/IA PAN/IUNG-PIB/IKiFP PAN na objęcie opieki promotorskiej nad kandydatem po jego zakwalifikowaniu do szkoły doktorskiej oraz zgodę Dyrektora
właściwego Instytutu na realizację wybranej tematyki badawczej.
5. Kandydat do szkoły doktorskiej może złożyć również opinię o predyspozycjach do pracy naukowej sporządzoną przez nauczyciela akademickiego.
6. Kandydaci zakwalifikowani do szkoły doktorskiej zobowiązani są do wprowadzenia elektronicznej wersji fotografii na osobiste konto w systemie SOR oraz do wniesienia opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta w wysokości ustalonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.