Zasady oceny kandydata

Szczegółowe zasady oceny kandydatów do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych prowadzonej przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

1. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy i składa się z dwóch etapów.
2. Etap pierwszy obejmuje ocenę:
1) zarysu projektu badawczego przygotowanego przez kandydata do szkoły w odniesieniu do dyscypliny naukowej w jakiej zamierza przygotować rozprawę doktorską – do 35 punktów, na którą składa się przyznanie punktów za:
a) oryginalność / wartość naukową projektu: 0 – 20 punktów,
b) poprawność metodologiczna projektu: 0 – 10 punktów,
c) wykonalność projektu w czasie kształcenia w szkole doktorskiej: 0 – 5 punktów;
2) ocena dotychczasowego dorobku naukowego kandydata na podstawie przedłożonej dokumentacji
– do 5 punktów.
3. Etap drugi obejmuje rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydat może otrzymać maksymalnie 60 punktów za:
1) uzasadnienie merytoryczne wyboru tematu: 0 – 25 punktów;
2) orientację w problematyce związanej z zarysem projektu badawczego: 0 – 20 punktów;
3) znajomość metodologii: 0 – 15 punktów.
4. Łącznie kandydat może uzyskać 100 punktów.
5. Do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy z etapu pierwszego uzyskają co najmniej 30 punktów.
6. Spośród kandydatów, którzy uzyskali co najmniej 35 pkt. z rozmowy kwalifikacyjnej tworzona jest lista
rankingowa. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje łączna liczba uzyskanych punktów.