Dyscypliny

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych została utworzona zarządzeniem Nr 20 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2019 roku.

Z dniem 1 października 2022 r.  Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych zarządzeniem Nr 86/2022 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 września 2022 r. została przekształcona w Szkołę Doktorską Nauk Humanistycznych i Sztuki.

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Sztuki zapewnia kształcenie doktorantów zgodnie ze standardami współczesnej humanistyki i nauk o sztuce. W programie kształcenia, odpowiadającemu 8. poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji, położono nacisk na uzyskanie przez doktorantów wysokich kompetencji, pozwalających na samodzielne prowadzenie badań naukowych, formułowanie problemów, stosowanie nowoczesnych technik i narzędzi w procesie badawczym, komunikowanie się w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym. Szkoła wyposaża doktorantów w umiejętności, które pozwolą im na skuteczną realizację indywidualnych projektów wykonanych pod opieką promotora. Poza rozwinięciem w doktorantach wysokich kompetencji badawczych i samodzielności naukowej, Szkoła zapewnia im współpracę z otoczeniem społecznym oraz uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, odpowiadających wymogom pracy także poza środowiskiem naukowym. 

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Sztuki kształci młodych naukowców w następujących dyscyplinach naukowych:

  • archeologia,
  • filozofia,
  • historia,
  • językoznawstwo,
  • literaturoznawstwo,
  • nauki o kulturze i religii,
  • sztuki muzyczne,
  • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.