Obrona pracy doktorskiej mgra Tomasza Jachecia

RADA NAUKOWA INSTYTUTU NAUK O KULTURZE W DYSCYPLINIE NAUKI O KULTURZE I RELIGII UMCS w Lublinie podaje do wiadomości, że dnia 7. grudnia 2022 roku, o godz. 9.00, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4 a odbędzie się w formie zdalnej publiczna obrona pracy doktorskiej

 mgra Tomasza Jachecia

TEMAT:Be Like Mike”: Constructing the Myth of Michael Jordan in American Popular Culture of the Late 20th Century (“Być jak Mike”: mit Michaela Jordana w amerykańskiej kulturze popularnej końca dwudziestego wieku)

PROMOTOR: dr hab. Zbigniew Mazur

RECENZENCI: dr hab. Marek Paryż, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

                      dr hab. Janusz Kaźmierczak, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Instytutu Nauk o Kulturze UMCS:

https://www.umcs.pl/pl/mgr-tomasz-jachec,25321.htm

Obrona odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu, link do części jawnej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ahRIIA7Jm47eF0FD3igBbObakX3kBxx4AADJLIyPW3Mo1%40thread.tacv2/1668680122170?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%22a79a835a-247a-42a6-a0e9-399fc6756016%22%7d

Dostęp do spotkania w aplikacji Microsoft Teams będzie możliwy od godz. 8.30 po zidentyfikowaniu osoby z imienia i nazwiska. Przebieg zdalnej obrony będzie rejestrowany.

    Aktualności

    Data dodania
    17 listopada 2022