Źródła finansowania samorządu terytorialnego

Antoni Hanusz (red. naukowy), Andrzej Niezgoda, Piotr Czerski, Magdalena Musiał, Paweł Szczęśniak

Wydawnictwo Wolters Kluwer SA
Warszawa 2015

Głównym celem opracowania jest przedstawienie tematyki źrodeł finansowania samorządu terytorialnego i zagadnień prawnych z nią związanych. Książka zawiera omówienie poprawności rozwiązań legislacyjnych oraz stosowania norm prawnych regulujących poszczególne dochody i przychody gmin, powiatów oraz województw samorządowych. Autorzy poddali analizie m.in. kwestie: podatków samorządowych, opłat samorządowych, subwencji ogólnej, dotacji celowych, dochodów z mienia, prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego działalności gospodarczej, obligacji komunalnych oraz roli środków pochodzących z emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek.

W pracy uwzględniono orzecznictwo sądów administracyjnych oraz bogaty dorobek nauki prawa, odnoszące się do problematyki źrodeł finansowania samorządu terytorialnego. Publikacja skierowana jest do praktyków związanych z samorządem terytorialnym, w tym przede wszystkim do pracowników administracji samorządowej, sędziów, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, radców prawnych, adwokatów oraz notariuszy. Będzie przydatna również osobom przygotowującym się do egzaminów na doradcę podatkowego i biegłego rewidenta. Adresatami książki są również studenci przygotowujący się do egzaminów z prawa finansowego, prawa finansów jednostek samorządu terytorialnego prawa podatkowego, prawa podatkowego przedsiębiorców oraz prawa podatkowego w obrocie gospodarczym.

Monografię można nabyć za pośrednictwem Księgarni Wolters Kluwer oraz Księgarni Prawniczej Naukowa.pl