Wykład nr 2: Procedura budżetowa

PLAN WYKŁADU
Trzeci wykład dotyczył unormowań związanych z ustawą budżetową i procedurą budżetową. Na zajęciach poddano analizie następujące zagadnienia egzaminacyjne:

 1. pojęcie ustawy budżetowej.
 2. pojęcie budżetu państwa.
 3. treść budżetu państwa w ogólności.
 4. dochody i wydatki budżetu państwa.
 5. przychody i rozchody budżetu państwa.
 6. deficyt budżetu państwa oraz źródła jego pokrycia.
 7. Wieloletni Plan Finansowy Państwa (pojęcie, konstrukcja, tryb uchwalenia).
 8. pojęcie i etapy procedury budżetowej.
 9. opracowywanie projektu ustawy budżetowej (porządek prac, podmioty odpowiedzialne).
 10. uchwalanie ustawy budżetowej (porządek prac parlamentarnych, odstępstwa od zasad ogólnych obowiązujących przy uchwalaniu ustaw zwykłych).

MATERIAŁY WYKORZYSTANE W TRAKCIE ĆWICZEŃ

ZADANIE DODATKOWE

Budżet środków europejskich - charakterystyka:

 1. oceń charakter i istotę budżetu środków europejskich i jego stosunek do budżetu państwa;
 2. wskaż, czy deficyt lub nadwyżka budżetu środków europejskich są wliczane do budżetu państwa;
 3. przedstaw sposób wykonywania budżetu środków europejskich.

Gotowe rozwiązania wykonane samodzielnie, proszę nadesłać na adres e-mail: pawel.szczesniak@umcs.pl (w tytule wiadomości proszę wpisać: "Finanse_02". Praca nie powinna przekraczać 2 stron A4 - czcionka Arial 12, interlinia 1,5. Przy wykonaniu pracy proszę skorzystać z literatury przedmiotu.