Wykład nr 2: Struktura majątku przedsiębiorcy

PLAN WYKŁADU

  1. Majątek przedsiębiorcy.
  2. Struktura majątku przedsiębiorcy (np. środki pieniężne, zapasy, produkcja w  toku).
  3. Charakterystyka majątku trwałego przedsiębiorcy.
  4. Charakterystyka majątku obrotowego przedsiębiorcy.
  5. Źródła finansowania majątku obrotowego przedsiębiorcy.
  6. Pojęcie i rodzaje kapitałów (funduszy) przedsiębiorcy.
  7. Pojęcie wyniku finansowego przedsiębiorcy.

MATERIAŁY WYKORZYSTANE W TRAKCIE WYKŁADU

Slajdy: wykład nr 2

Załączniki