Wykład nr 4: Ustawa budżetowa i etapy procedury budżetowej

PLAN WYKŁADU

Czwarty wykład dotyczył unormowań związanych z ustawą budżetową i procedurą budżetową. Na zajęciach poddano analizie następujące zagadnienia egzaminacyjne:

  1. pojęcie ustawy budżetowej.
  2. pojęcie budżetu państwa.
  3. treść budżetu państwa w ogólności.
  4. dochody i wydatki budżetu państwa.
  5. przychody i rozchody budżetu państwa.
  6. deficyt budżetu państwa oraz źródła jego pokrycia.
  7. Wieloletni Plan Finansowy Państwa (pojęcie, konstrukcja, tryb uchwalenia).
  8. pojęcie i etapy procedury budżetowej.
  9. opracowywanie projektu ustawy budżetowej (porządek prac, podmioty odpowiedzialne).
  10. uchwalanie ustawy budżetowej (porządek prac parlamentarnych, odstępstwa od zasad ogólnych obowiązujących przy uchwalaniu ustaw zwykłych).

MATERIAŁY WYKORZYSTANE W TRAKCIE ZAJĘĆ