Rok akademicki 2015/2016

Wybrane tematy prac magisterskich i licencjackich złożonych w roku akademickim 2015/2016:

 • Miejsce świadczenia usług związanych z nieruchomościami w podatku od towarów i usług / K. Cień
 • Problematyka ulgi na złe długi w podatku od towarów i usług w świetle prawodawstwa polskiego i unijnego / P. Kukiełka
 • Odpowiedzialność podatkowa członka zarządu spółki kapitałowej jako osoby trzeciej / J. Barczak
 • Hipoteka przymusowa jako forma zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych / E. Pietrusiński
 • Prejudycjalność skazującego wyroku karnego a postępowanie podatkowe i sądowoadministracyjne / J. Nesterak
 • Cash pooling jako instytucja optymalizacji kosztów finansowych przedsiębiorstw a obejmujące ją obciążenia podatkowe / M. Mazurek
 • Opodatkowanie nieodpłatnego ustanowienia służebności przesyłu / K. Klamer
 • Obejście prawa podatkowego na przykładzie stosowania cen transferowych / K. Ławniczak
 • Automatyczna wymiana informacji podatkowych a ochrona prawna podatnika / J. Nowak
 • Konstrukcja jurydyczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i jej funkcjonowanie w świetle ustawy o utrzymaniu i czystości w gminach / J. Czapczyński
 • Kontrola nad działalnością instytucji pożyczkowych w Polsce / W. Kozieł