Wykład nr 3: Państwowy dług publiczny

PLAN WYKŁADU
Drugi wykład z zakresu prawa finansów publicznych dotyczyły długu publicznego w sektorze publicznym. Na zajęciach omówiono:

  1. pojęcie i istotę państwowego długu publicznego;
  2. klasyfikację tytułów dłużnych składających się na państwowy dług publiczny na podstawie ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego z dnia 28 grudnia 2011 r.;
  3. sposób obliczania państwowego długu publicznegoo;
  4. pojęcie długu Skarbu Państwa;
  5. reguły fiskalne dotyczące państwowego długu publicznego oraz reguły wydatkowe
  6. procedury ostrożnościowe i sanacyjne (charakterystyka, progi ostrożnościowe i sanacyjne oraz konsekwencje ich przekroczenia);
  7. procedurę nadmiernego zadłużenia na gruncie Trakatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

MATERIAŁY WYKORZYSTANE W TRAKCIE ZAJĘĆ