Rok akademicki 2022/2023

Wybrane tematy prac magisterskich i licencjackich złożonych w roku akademickim 2022/2023:

  • Czynności doradztwa podatkowego a zwolnienie podmiotowe z podatku od towarów i usług (Tax advisory activities and subjective exemption from goods and services tax) / K. Peczka
  • Wpływ wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe na przebieg postępowania podatkowego / A. Sołtys
  • Ulga na prototyp, na robotyzację i na ekspansję jako rozwiązania wspierające innowacyjność w podatku dochodowym od osób prawnych (Relief for prototype, robotization and expansion as solutions supporting innovation in corporate income tax) / J. Biardzka
  • Zasada zupełności budżetu państwa w polskim porządku prawnym / P. Rosołowski
  • Przejęcie banku zagrożonego upadłością w świetle prawa unijnego i polskiego. Ujęcie prawnoporównawcze i dogmatyczne / A. Kowalska
  • Środki ochrony konsumenta w stosunkach prawnych z podmiotami parabankowymi / A. Paciejewska
  • Ochrona konsumenta jako strony umowy rachunku powierniczego / N. Kosik
  • Indywidualna interpretacja podatkowa a zasada zaufania, trwałości i równości / K. Gruszczyńska
  • Publicznoprawne formy wsparcia kredytobiorców hipotecznych / N. Chrząszcz
  • Konsekwencje podatkowe zniesienia współwłasności nieruchomości / J. Kruk
  • Koszty postępowania cywilnego a koszty uzyskania przychodu / N. Czubak
  • Środki ochrony konsumenta jako strony umowy kredytu hipotecznego / K. Rot
  • Skutki nabycia wartości firmy w świetle prawa podatkowego oraz prawa bilansowego / B. Bździuch
  • Skutki prawne nieważności umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do waluty obcej / A. Darowska
  • System gwarantowania depozytów w Polsce i na Ukrainie / A. Halanzovska
  • Wykorzystanie zwierząt służbowych w Krajowej Administracji Skarbowej / J. Kolaszyński
  • Wznowienie postępowania podatkowego jako nadzwyczajny tryb wzruszenia ostatecznej decyzji podatkowej / N. Tomczyk
  • Międzynarodowe opodatkowanie dochodów sportowców / M. Habib
  • Opodatkowanie nieruchomości mieszkalnych należących do polskich rezydentów podatkowych / I. Wójcik