Rok akademicki 2016/2017

Wybrane tematy prac magisterskich i licencjackich złożonych w roku akademickim 2016/2017:

 • Opodatkowanie dochodów transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych oraz spółki komandytowo-akcyjnej (Income taxation of cross-border merger of limited companies and partnership limited by shares) / M. Opoka
 • Transakcja zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług / K. Ostapiuk
 • Instrumenty Narodowego Banku Polskiego stosowane w sytuacji zagrożenia stabilności finansowej (Instruments used by the National Bank of Poland in a situation of financial instability threat) / P. Kobylski
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych jako podatek od gromadzenia kapitału (The tax on civil law transactions as a tax on the raising of capital) / A. Koman
 • Problematyka doręczeń na tle wybranych zasad postępowania podatkowego / R. Łopatek
 • Dostawa nieruchomości zabudowanej a zwolnienie z podatku od towarów i usług / A. Klimek
 • Wystawienie faktury a obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług / M. Piechowiak
 • Podatkowe skutki faktoringu / Ł. Ciemięga
 • Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej przez osoby fizyczne / M. Hapońska
 • Rola Komisji Nadzoru Finansowego jako organu nadzoru bankowego / G. Kalbarczyk
 • Zwalczanie zjawiska unikania opodatkowania realizowanego z wykorzystaniem mechanizmu cen transferowych / W. Lelas
 • Zdolność kredytowa spółek prawa handlowego / L. Sobiech
 • Problematyka podatku od sprzedaży detalicznej jako podatku typu przychodowego w kontekście zakazu pomocy publicznej / D. Popik
 • Opodatkowanie umowy cash poolingu podatkiem dochodowym od osób prawnych / Ł. Korzan
 • Ryzyko kredytowe w działalności banku oraz metody jego ograniczania / J. Czajka
 • Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw / K. Burzyńska
 • Tajemnica bankowa a ustawowe wyłączenia od obowiązku jej zachowania / P. Duwer
 • Opodatkowanie przychodów osób fizycznych nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych / K. Czajka