Rok akademicki 2021/2022

Wybrane tematy prac magisterskich i licencjackich złożonych w roku akademickim 2021/2022:

 • Dowód z ksiąg podatkowych a domniemania prawne w postępowaniu podatkowym / K. Pszonak
 • Spółka cywilna a strony postępowania podatkowego / A. Strus
 • Wykorzystanie w postępowaniu podatkowym informacji pochodzących od podmiotów rynku finansowego a zachowanie tajemnicy prawnie chronionej / M. Żyła
 • Dowody pozyskane niezgodnie z prawem w polskiej procedurze karnej oraz podatkowej / K. Sordyl
 • Terminy procesowe w postępowaniu podatkowym a ochrona interesów uczestników tego postępowania / S. Prorok
 • Współuczestnictwo procesowe w ujęciu postępowania cywilnego oraz podatkowego / R. Petynka
 • Skuteczność doręczenia zastępczego w postępowaniu podatkowym / N. Nowicka
 • Opodatkowanie należności licencyjnych z tytułu świadczenia usług, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p. z perspektywy międzynarodowego prawa podatkowego / K. Traczuk
 • Opodatkowanie spółek nieruchomościowych / M. Polit
 • Prawno-finansowe środki wspierania zatrudnienia pracowników / B. Mukoied
 • Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej a podatek od nieruchomości w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych / D. Popielnicka
 • Normy kompetencyjne upoważniające do wydania decyzji o refundacji leków / M. Zamłyńska
 • Odpowiedzialność małżonków oraz konkubentów za zobowiązania podatkowe / A. Chacińska
 • Opodatkowanie użytków rolnych i lasów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej / A. Madejska
 • Świadczenie usług finansowych w świetle ustawy o podatku od towarów i usług / A. Kowalczyk
 • Solidarny obowiązek podatkowy współwłaścicieli nieruchomości / P. Czerniak
 • Prawo do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych / M. Chaciewicz
 • Nierzetelne faktury a koszty uzyskania przychodów / K. Mańko
 • Podatek od niezrealizowanych zysków a przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania / J. Rek
 • Wpływ modelu opodatkowania nieruchomości na realizację wybranych zasad prawa podatkowego / K. Jabłoński
 • Skutki nieważności czynności prawnej na gruncie podatku od towarów i usług / B. Mitkowski
 • Zjawisko podwójnego opodatkowania w odniesieniu do spadków nabywanych transgranicznie / E. Grzegorczyk-Zając