Rok akademicki 2017/2018

Wybrane tematy prac magisterskich i licencjackich złożonych w roku akademickim 2017/2018:

 • Cash pooling a opodatkowanie podatkiem u źródła odsetek pochodzących od podmiotów zagranicznych / A. Wilkołek
 • Zależny przedstawiciel jako forma zakładu w międzynarodowym prawie podatkowym (Dependent Agent as Permanent Establishment in International Tax Law) / A. Lipińska
 • Transakcje finansowane papierami wartościowymi oraz instrumenty hybrydowe w międzynarodowym planowaniu podatkowym / W. Grabek
 • Zasady ustalania rezydencji podatkowej osób prawnych / M. Witas
 • Rola prawa krajowego i unijnego w interpretacji międzynarodowych umów podatkowych / A. Wójcik
 • Opodatkowanie należności licencyjnych wypłacanych podmiotom zagranicznym / E. Misztal
 • Ceny transferowe w funkcjonowaniu podmiotów powiązanych / J. Szuszkiewicz
 • Leasing i ubezpieczenie podmiotu leasingu w ujęciu podatkowym i bilansowym / A. Ulita
 • Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania podatkowe / E. Panek
 • Subwencja ogólna i wpłaty jako finansowy mechanizm wyrównawczy na przykładzie wybranych jednostek samorządu terytorialnego w latach 2014 - 2016 / E. Wiśniewska
 • Pakiet paliwowy a efektywność poboru podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego / K. Lewandowska
 • Obowiązki podatnika podatku od towarów i usług świadczącego usługi transportowe / D. Dąbek
 • Faktoring i kredyt jako źródła finansowania działalności gospodarczej / E. Szoja
 • Integracja walutowa Unii Europejskiej a przyjęcie waluty euro przez Rzeczypospolitą Polską / E. Wojczuk
 • Finansowanie zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Miasto Puławy w latach 2014-2016 / M. Stelmaszek
 • Faktoring w praktyce gospodarczej w Polsce w latach 2014-2016 / K. Puszkarski
 • Leasing i kredyt bankowy jako zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorcy / M. Woźniak
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza za decyzje podatkowe wydane niezgodnie z prawem / T. Kargol
 • Uprawnienia i obowiązki stron umowy o kartę płatniczą / P. Sochal
 • Konstrukcja prawna stosunku ochrony gwarantowania depozytów / K. Kowalska
 • Uprawnienia i obowiązki konsumenta jako strony umowy kredytu konsumenckiego / A. Margol